Kolejne spotkanie z cyklu „Masz głos – możesz decydować”, mieszkańców miasta i gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem, odbyło się 31 marca.

Przybyło na nie ok. 50 osób. Głównym tematem była tym razem oświata. Beata Nowak – Szmyra, kierownik referatu oświaty w urzędzie, przedstawiła „Raport z realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki”.

Po zakończeniu prezentacji, rozpoczęła się dyskusja, w toku której podkreślano rolę współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, działającymi na terenie gminy oraz współpracy z rodzicami. Andrzej Surdyk, nauczyciel gimnazjum i przewodniczący miejscowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, poprosił o zorganizowanie spotkania z nauczycielami szkół podstawowej i gimnazjum, w celu poinformowania ich o arkuszu organizacyjnym szkół na rok szkolny 2017/2018.  

Burmistrz Tadeusz Kłos stwierdził, że realizując jakiekolwiek działania związane z oświatą, trzeba mieć zawsze na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Uczestnicy zostali też poinformowani przez obecnych na spotkaniu  dyrektorów szkół o planach, dotyczących zatrudnienia nauczycieli i powierzania im w pierwszej kolejności nauczania przedmiotów, zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów.

Marta Smętek