Ostatnie w tym roku spotkanie Burmistrza z mieszkańcami z cyklu „Masz głos…”  poświęcone było Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza uczestniczył Maciej Musiał, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wprowadzając mieszkańców w temat Burmistrz podkreślił, że część dużych inwestycji w Skokach zrealizowanych zostało dzięki przynależności Gminy Skoki do związków i stowarzyszeń, były to m.in. budowa kanalizacji w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, budowa targowiska w Skokach, na które Gmina Skoki pozyskała środki poprzez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” i in.

Burmistrz podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę zebranych na to, że podejście do finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w kolejnych okresach finansowych ulega znacznym zmianom. Coraz trudniej jest pozyskać środki na inwestycje służące zaspokajaniu podstawowych, zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, takich jak budowa dróg, wodociągów czy kanalizacji. Pojawiają się natomiast nowe środki, które dostępne są tylko dla ograniczonej, zorganizowanej grupy samorządów, które łączą wspólne cele, przekraczające swym zasięgiem granice poszczególnych gmin. Takimi środkami są właśnie te, które są  przeznaczone na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina Skoki tak naprawdę starania o środki  ZIT podjęła już w 2008 r., kiedy to wnioskowała o przyjęcie do Rady Aglomeracji Poznańskiej. W swoim wystąpieniu Dyrektor Maciej Musiał, nawiązał właśnie do starań Burmistrza o przyjęcie Gminy do Rady Aglomeracji podkreślając, że przedsięwzięcie to nie należało do łatwych. Rada Aglomeracji Poznańskiej powstała jako wspólna inicjatywa gmin powiatu poznańskiego i z nielicznymi wyjątkami tj. Gminą Skoki oraz powiatami śremskim, obornickim i szamotulskim, w formie stowarzyszenia funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie nie wyraża  obecnie zgody na poszerzenie grona swoich członków – na tym etapie jest to trudne chociażby ze względu na przyjęte strategie, plany i in. dokumenty niezbędne do otrzymania środków zewnętrznych.

Podsumowując swoje wystąpienie Dyrektor Maciej Musiał podkreślił, że członkostwo w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań dla Gminy Skoki jest ogólnie rzecz ujmując – opłacalne.

Gmina Skoki w ramach ZIT złożyła wnioski na:

Budowę punktów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i Roszkowie

Ogólna wartość złożonych wniosków 7.200.000 zł
z  tego wnioskowana kwota dofinansowania 6.100.000 zł.

Termomodernizację budynku Urzędu

Wartość wniosku 1.100.000 zł
z tego wnioskowana kwota dofinansowania 880.000 zł.