31.05.2016 Gmina Skoki złożyła do Stowarzyszenia Metropolia Poznań wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Po długich oczekiwaniach, w listopadzie, otrzymaliśmy informację, że dotacja w wysokości 3.578.226,93 zł została nam przyznana. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zadanie realizowane będzie w 2017 i obejmować będzie swym zakresem:

– przebudowę nawierzchni ul. Dworcowej oraz jej łącznika z ul. Wągrowiecką w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej;
– budowę parkingów typu P&R na 115 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi i ciągami pieszo-jezdnymi;
– budowę wiaty rowerowej (parking typu B&R) na ok. 30 rowerów;
– budowę zatoki autobusowej;
– budowę wiaty przystankowej;
– budowę wiaty śmietnikowej;
– budowę kanalizacji deszczowej parkingu;
– budowę oświetlenia parkingu;
– elementy małej architektury;
– zieleń;
– działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach przyczyni się do poprawy mobilności na terenie miasta, a w szczególności ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej.