mapa-NiedzwiedzinyOGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

tel. 61 8925-801

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Niedźwiedzinach oznaczonych ewidencyjnie
jako działki nr 50/2 i 50/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. godz. 1300 (piątek)
w sali konferencyjnej biblioteki przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości – grunt stanowiący działki nr 50/2 i 50/3 położone na terenie wsi Niedźwiedziny. Działki zapisane w kw PO1B/00055789/0 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

2. Powierzchnia całkowita nieruchomości:
działka nr 50/2 – 10,1755 ha,działka nr 50/3 – 10,3670 ha.
Powierzchnia łączna – 20,5425 ha

3. Opis nieruchomości: działki stanowią jeden kompleks gruntów położonych po południowej stronie drogi z Niedźwiedzin do Sławicy (tereny rekreacyjne). Obszar graniczy od strony południowej z terenem leśnym. W chwili obecnej cała powierzchnia jest wykorzystywana rolniczo.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki, obejmującym obszar części wsi Niedźwiedziny i Rejowiec, działki nr 50/2 i 50/3 stanowią teren przeznaczony na powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego (PE). Plan zatwierdzony został uchwałą nr XXXVI/340/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26.06.2002r.

4. Termin zagospodarowania: wykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania będzie możliwe po 1.IX.2013 r. Jest to data zakończenia umów dzierżawy, na podstawie których grunty są obecnie uprawiane.

5. Cena działek:
działka nr 50/2 – 954,727 zł ( zwolnienie z VAT),
działka nr 50/3 – 972,695 zł ( zwolnienie z VAT)
Cena łączna – wywoławcza do przetargu: 1.927.422,00 zł (zwolnienie z VAT)

(słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 00/100 zł)

6. Wysokość postąpienia: zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów powołanego w sentencji, postąpienie minimalne stanowi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę. W tym wypadku postąpienie minimalne wynosi 19.280 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) .

7.
Termin uregulowania ceny: cała należność płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie sprzedającego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem umowy .

8.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży

9.
Obciążenie nieruchomości: w chwili obecnej nieruchomość wykorzystywana jest rolniczo na podstawie umów dzierżawy. Umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 1.IX.2013 r.

10. Wysokość, forma i termin wpłaty wadium: wadium w pieniądzu – w wysokości 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto Gminy Skoki – PKO BP SA nr 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w terminie do dnia 27 .III.2012 r. (w tym dniu najpóźniej do godziny 15:00 środki winny znajdować się na koncie Gminy)

11. Termin i miejsce zapoznania się z warunkami przetargu: Urząd Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach 800 – 15 00 .

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie w godzinach pracy urzędu (61 8925-815,814).

12. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała przetarg winna stawić się w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uwagi dodatkowe:

a/ w przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym czasie wadium na wskazane przez sprzedającego konto.

b/ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informacje o odwołaniu, wraz z przyczyną podjęcia takiej decyzji.