OGŁOSZENIE OPRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim oznaczonej jako działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha.

– obręb geodezyjny Stawiany

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: –  168.000,00 zł (zwolnienie z VAT)

2. Wadium: – 17.000,00 zł

3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Skoki.

Księga wieczysta nr 47.428 prowadzona dla tej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu nie wykazuje obciążeń.

4. Opis nieruchomości:

– położona w Pawłowie Skockim przy drodze wojewódzkiej nr 197 Sława Wlkp. – Gniezno, – zabudowana parterowym budynkiem byłej szkoły podstawowej,

– uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową z kanalizacją sanitarną. Kanał sanitarny

przebiega przez teren działki,

– częściowo ogrodzona a w jej granicach znajduje się utwardzone boisko szkolne do siatkówki

i koszykówki.

5. Opis budynku:

Budynek murowany z poddaszem użytkowym zbudowany przed 1939r. Poddasze użytkowe (strych) w części zagospodarowane zostało na cele szkolne (sala komputerowa). Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Powierzchnia użytkowa parteru budynku z częścią sanitarną dobudowaną w latach późniejszych wynosi: ok. 160 m2. Dobudowana część budynku (sanitariaty z kotłownią) jest parterowa ze stropodachem krytym papą. Budynek wymaga prac remontowych – szczególnie pokrycia dachowego.

6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest opracowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych.

7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu

8. Termin i miejsce wpłaty wadium:

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 21 lutego 2012r. ( wtorek ). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

9. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 24 lutego 2012r. (piątek) o godz. 1000.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości , nie później niż do dnia 21.02.2012r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,

11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży

W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi

12. Uwagi:

– informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,

– oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym telefonicznie z w/wym. Referatem,

– ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

mapa

Pawowo_Skockie_-_fotografia