9 grudnia w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z mieszkańcami. Urząd reprezentowali też: Sekretarz Gminy Blanka Gaździak oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krzysztof Mańka.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców:

  1. O założeniach do planu i budżetu Gminy Skoki na 2016,ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń o charakterze inwestycyjno- gospodarczym na terenie miasta Skoki;
  2. O przystąpieniu Gminy Skoki do Spółki Aquanet z siedzibą w Poznaniu i skutkach związanych z tym przedsięwzięciem;
  3. O organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skoki oraz o opłatach ponoszonych przez mieszkańców.

oraz

-Wysłuchanie uwag, wniosków oraz oczekiwań mieszkańców od władz samorządowych Gminy.

Zagadnienia dot. problematyki wymienionej w pkt.1 i 2 przedstawił Burmistrz Tadeusz Kłos. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w 2016:

– Miasto Skoki wraz z wsiami, na terenie których już obecnie działa kanalizacja sanitarna podłączona do oczyszczalni ścieków w Skokach oraz wsie, na terenie których Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, którego Miasto i Gmina Skoki jest członkiem, prowadził budowę kanalizacji, zostanie podłączona do oczyszczali ścieków w Szlachęcinie. Tym samym likwidacji ulegnie skocka oczyszczalnia, na terenie której pozostanie jedynie punkt zrzutowy ścieków.

– Jeśli w ramach Metropolii Poznańskiej, której Gmina jest członkiem sfinalizowane zostaną porozumienia i Gmina uzyska środki finansowe (co raczej jest pewne) rozpocznie się rewitalizacja dworców PKP. Realizacja tego zamierzenia rozpocznie się od dworca w Skokach, gdzie oprócz zagospodarowania dworca, min. na kręgielnie zamierzona jest budowa ul. Dworcowej i parkingu oraz węzła przesiadkowego dla komunikacji kolejowej i autobusowej.

– Zagospodarowanie placu i skweru przy Przedszkolu Samorządowym i urządzenie na nim między innymi miejsca wypoczynku i rekreacji.

– Przeprowadzenie kapitalnego remontu dachu na najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej w Skokach.

– Połączenie ul. Rakojedzkiej z ul. Wągrowiecką poprzez utwardzenie i ułożenie nawierzchni asfaltowej lub betonowej kostki brukowej na ul. P odgórnej.

– Prowadzenie starań o uzyskanie zezwoleń na połączenie ul. Antoniewskiej i osiedla przy ulicach Polnej i Topolowej poprzez rzekę Mała Wełnę z drogą krajową Skoki- Poznań w Karolewie. Jeśli te działania zakończą się pozytywnie w 2017 można by rozpocząć prace związane z budową.

– Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej m.in. na ulicy Łąkowej.

W związku z przystąpieniem Gminy Skoki do Spółki Aquanet S.A. w Poznaniu i wniesieniem przez Gminę Skoki do tej Spółki mienia związanego z zaopatrzeniem ludności w wodę zarządzanego dotychczas przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dniem 1 stycznia 2016 roku wodę dla Gminy dostarczać będzie Aquanet. Mieszkańcy w związku z tym faktem nie powinni odczuć większych skutków finansowych w postaci wzrostu cen wody- cena wody będzie taka jak w Poznaniu, gdzie wg obowiązujących przepisów cena nie może wzrosnąć o więcej niż 3 % tj. o 0,12 zł rocznie. Rozwiązanie to jest korzystne dla Gminy – Aquanet będzie płacił podatki i prowadził dalsze inwestycje min. budowę sieci wodociągowej na terenie Sławicy oraz wieży ciśnień i nowego ujęcia wody. Odciążenie Gminy Skoki z ponoszenia kosztów tych inwestycji, pozwoli środki te skierować na realizacje innych oczekiwanych przez społeczeństwo zadań.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka omówił zagadnienia związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Najważniejsze z nich to: Wiadomość o tym, że odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Skoki w 2016 odbywać się będzie tak jak dotychczas. Odbiór odpadów na podstawie wygranego przetargu prowadził będzie ta sama firma a koszty ponoszone przez mieszkańców nie wzrosną. W najbliższym okresie Urząd Gminy opublikuje – między innymi w „Wiadomościach Skockich” – „ Terminarz odbioru odpadów komunalnych w roku 2016”.

Równocześnie wnioskowano o ujęcie w planie na 2016 lub na najbliższe lata min:

– Wykonanie nawierzchni na ulicy: Strumykowej oraz ulicach przyległych do głównych ulic centrum miasta.

– Budowę chodników do końca ul. Rakojedzkiej i Antoniewskiej – tutaj Burmistrz wyjaśnił, że są to ulice powiatowe, niemniej Gmina deklaruje pomoc finansową dla powiatu przy realizacji tych zadań.

– Budowę chodników na osiedlu przy ul. Topolowej.

– Remont betonowego podejścia z ul. Parkowej na boisko sportowe.

– Budowę ścieżek rowerowych do Sławy i do Roszkowa.

– Wykonania oświetlenia u zbiegu ul Rogozińskiej i Przylesie.

– Budowę ulic utwardzonych w Sławicy.

– Wygospodarowania mieszkania i sprowadzenia polskiej rodziny z Kazachstanu.

Do poszczególnych wniosków Burmistrz ustosunkował się w trakcie spotkania i oferował też ich rozpatrzenie w trakcie swej pracy i pracy Rady.