Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww. uchwały).Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.(Dz. U. z dnia 7 października 2011r., Nr 212, poz. 1262).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie lub grudniu 2011r.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. będzie przyznane po 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad i grudzień 2011r.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, iż pomoc w wysokości 100 zł przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną. (wypłacanego obecnie w kwocie 520 zł miesięcznie). Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany obecnie w kwocie po 153 zł miesięcznie) nie mają prawa do otrzymania ww. pomocy.

Formularze wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach.

Szczegółowych informacji udzielają: Iwona Tyll i Anna Przykucka pod nr. tel. (061)8925-827