OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Wiśniowej i Malinowej.

Zagospodarowanie przestrzenne

I.  Oznaczenie nieruchomości według katastru, numer księgi wieczystej, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu:

oznaczenie nieruchomościpowierzchniacena wywoławcza bruttowysokość i termin wpłaty wadiumtermin przetargu
858/22 PO1B/00057904/1 Skoki ul. Wiśniowa0,1627 ha100 100 zł7 000 zł do 11 lutego 2021r. (czwartek)15 lutego 2021 r. (poniedziałek) godz. 11:00
858/103 PO1B/00057904/1 Skoki ul. Malinowa0,1733 ha95 310 zł7000 zł do 11 lutego 2021 r. (czwartek)15 lutego 2021 r. (poniedziałek) godz. 11:30

II.  Opis nieruchomości:

Nieruchomości mają kształt wieloboku, położone są na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej oraz gazowej. Działki znajdują się pośród nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka oznaczona nr 858/22 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (8MN/U), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:

– lokalizacja według obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem obiektów o funkcji usługowej: handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury oraz nieuciążliwego rzemiosła,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków wodno-gruntowych,
– maksymalna wysokość budynku do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych-plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości do 1,5 m, przy czym w części powyżej wysokości 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe, z zachowaniem przezierności powyżej 60%,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu.

Działka oznaczona nr 858/103 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej (10MN) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:
– lokalizacja według obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków wodno-gruntowych,
– maksymalna wysokość budynku do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych-plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości do 1,5 m, przy czym w części powyżej wysokości 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe, z zachowaniem przezierności powyżej 60%,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu.

IV.  Termin zagospodarowania: nie jest określony.

V.  Czas i miejsce przetargu:

Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, II piętro – Segment B, 15 lutego 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 11:00 i 11:30.

VI.  Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem udziału  w przetargu   jest   wpłata   wadium w formie pieniądza w wysokości 7000 zł na konto bankowe Gminy Skoki numer 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oddział Skoki do dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Tytuł przelewu winien jednoznacznie wskazywać osobę przystępującą do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż w ciągu 3 dni.

VII.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
działka nr  858/22  – I przetarg – 21 września 2020 r.
działka nr 858/103 – I przetarg – 25 września 2020 r.

VIII.  Uwagi:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z uzasadnieniem odwołania przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.