W 2020 gmina Skoki zrealizuje zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki”.

W wyniku czego powstanie ścieżka o łącznej długości 0,995 km i szerokości 3,0 m pomiędzy ul. Polną a targowiskiem w Skokach. Po ścieżce poruszać się będzie można zarówno rowerem, jak i pieszo. Realizacja tego zadania niewątpliwie skróci drogę między jedną częścią miasta Skoki a drugą. Poprawi bezpieczeństwo użytkowników eliminując ruch samochodowy oraz pozwoli udostępnić szerszemu gronu mieszkańców Gminy Skoki, jak i turystom, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny „Morasia”. Posiadać będzie także walor edukacyjny.

Plan sytuacyjny:

Część prac związanych ze ścieżką gmina Skoki wykonała w 2018 roku, tj. nasyp o długości ponad 700 m za kwotę ok. 88 tyś złotych, a na wiosnę tego roku odmulono część rowów melioracyjnych.

11 maja tego roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu gminy Skoki na realizacje tego zadania.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe projekty:
Zał. 7a Rys.nr 1a Plan zagosp.terenu
Zał. 7a Rys.nr 1b Plan zagosp.terenu
Zał. 7b Rys. nr 1 Plan zagos. terenu

W ramach budowy ścieżki z uzyskanego dofinansowania zrealizowane zostaną:  
– roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu ścieżki wraz z przepustami dla wód powierzchniowych;
– odmulenie rowów;
– wykonanie nawierzchni ścieżki z kruszywa granitowego;
– montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi;
– montaż 10 szt. ławek.

Szacunkowa wartość zadania: 372.901,37 zł, w tym:
Wartość dotacji: 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł
Wkład własny: 260.401,37 zł