Karolina Stefaniakstefaniak

23 kwietnia podczas XVII/147/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki podjęto pakiet uchwał regulacyjnych nowy system gospodarowania odpadami w gminie Skoki.

Przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2020.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie wysyłania do wszystkich nieruchomości listów w skład których wchodzi:

– pismo przewodnie,
– NOWY druk deklaracji,
– wzór jak wypełnić deklarację,
– ulotka informacyjna.

W związku ze zmianą  sposobu naliczania opłaty, zaszła konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych. 

DEKLARACJA DO POBRANIA >>>
Wzory jak wypełnić:
– z kompostownikiem
– bez kompostownika

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji i przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  w terminie do 10 czerwca.

Sposób przekazywania wypełnionych deklaracji:
– wrzucić do skrzynki ustawionej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach w czasie jego pracy, tj.: wtorek, środa, piątek i sobota w godzinach 1000– 1500
wypełnić elektronicznie i przesłać za pomocą Platformy Komunikacyjnej UMiG W Skokach dostępnej na stronie Urzędu https://eurzad.gmina-skoki.pl/.
– przesłać tradycyjną pocztą,
– zostawić w punkcie podawczym UMiG w Skokach.

NOWE FAKTY:

– SEGREGACJA OBOWIĄZKOWA
Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania odpadów! Jeśli nie będziesz tego robiła opłata zostanie podwyższona w wysokości czterokrotności stawki opłaty podstawowej. Kontrolę segregacji odpadów będą prowadzić pracownicy Urzędu oraz pracownicy firmy odbierającej odpady.

Od właścicieli nieruchomości (z posesji) odbierane będą następujące frakcje odpadów:

  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik szary,
  2. papier – worek niebieski,
  3. metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty,
  4. szkło- worek zielony,
  5. bioodpady – pojemnik brązowy.

– UWAGA! ZMIANA W BIOODPADACH

Do bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.  

Bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem (nie pakujemy w worki – TO WAŻNE). Ich odbiór odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów odbywać się będzie wyłącznie z pojemnika.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

– NOWE OPŁATY

Od 1 czerwca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wyniesie 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jeśli masz kompostownik, to masz ulgę 3 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości.

UWAGA!!! Przepisy ustawy przewidują ulgę wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ulga nie dotyczy budynków wielolokalowych (bloków).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 25 każdego miesiąca, za dany miesiąc, bez wezwania na konto nr 20 9065 0006 0040 0400 0185 0027.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, biuro nr 1, segment B, tel. 61 8 925 816.