Na terenie Gminy Skoki działa 16 świetlic wiejskich: w Bliżycach, Brzeźnie, Budziszewicach, Chociszewie, Glinnie, Grzybowicach, Kakulinie, Kuszewie, Lechlinku, Potrzanowie, Jagniewicach, Raczkowie, Rościnnie, Pawłowie Skockim, Stawianach i Rejowcu.

Są własnością Gminy Skoki,  przekazaną do gospodarowania temu z sołectw, na którego terenie się znajdują. Jako mienie komunalne muszą działać w oparciu o zasady, które zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIII/109/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

To na jej podstawie, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, wprowadzono stawki opłat z tytułu najmu świetlic na imprezy okolicznościowe, spotkania o charakterze komercyjnym czy sylwester. Każdy zainteresowany skorzystaniem z miejsca umożliwiającego organizację tego typu przedsięwzięcia, powinien skontaktować się z sołtysem  odpowiedzialnym za daną świetlicę. To w jego gestii, jako opiekuna świetlicy, leży prowadzenie rejestru odpłatnego i nieodpłatnego korzystania ze świetlicy i dbanie o jej wyposażenie. Odpłatne korzystanie ze świetlicy następuje poprzez zawarcie umowy najmu z Gminą Skoki. Podstawą zawarcia umowy najmu jest złożony wniosek o najem, potwierdzony przez sołtysa w zakresie dostępności świetlicy w terminie wskazanym we wniosku. Rezerwujący termin zobowiązany jest zapłacić określony czynsz za najem świetlicy nie później niż 5 dni przez rozpoczęciem najmu. Zaś opłaty za media tj. za zużytą wodę, ścieki i  prąd wnosi się w terminie 7 dni od wystawienia faktury przez urząd, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Warto dodać, że głównym celem działania świetlic jest integracja środowiska lokalnego, umożliwienie mieszkańcom spędzania wolnego czasu, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. To miejsce organizacji przeznaczonych dla nich przedsięwzięć, w tym o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. W takich przypadkach korzystanie z nich jest bezpłatne.

OPŁATY ZA WYNAJEM ŚWIETLIC

STAWKI CZYNSZU

l.p.MiejscowośćPowierzchnia sali głównej bez kuchni, toalet, korytarzy i innych pomieszczeństawka za
 1 dobę
brutto
stawka za
 1 godzinę
brutto
1Bliżyce95 m2100 zł10 zł
2Brzeźno51 m2100 zł10 zł
3Budziszewice52 m2100 zł10 zł
4Chociszewo24 m250 zł5 zł
5Glinno25 m250 zł5 zł
6Grzybowo35 m250 zł5 zł
7Kakulin172 m2200 zł20 zł
8Kuszewo47 m2100 zł10 zł
9Lechlinek47 m2100 zł10 zł
10Potrzanowo147 m2200 zł20 zł
11Jagniewice30 m250 zł5 zł
12Raczkowo30 m350 zł5 zł
13Rościnno145 m2200 zł20 zł
14Pawłowo Skockie117 m2200 zł15 zł
15Stawiany122 m2150 zł20 zł
16Rejowiec44 m2100 zł10 zł

OPŁATY ZA MEDIA

Za energię1 zł brutto / 1 kWh
Za wodę4,50 zł brutto / 1 m3
Za ścieki wprowadzone do kanalizacji sieciowej11 zł brutto / 1 m3
Za ścieki wprowadzone do zbiornika bezodpływowego20 zł brutto / za 1 m3