W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę  utrzymania dróg gminnych  w sezonie zimowym 2019/2020.  W postępowaniu uczestniczył tylko jeden przedsiębiorca, tj. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle, które wykonywało utrzymanie dróg gminnych, kilka lat wcześniej.

W poprzednich latach  usługę zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych pełnił ten sam wykonawca. W tym roku firma, która wygrała przetarg na utrzymanie dróg powiatowych na  terenie gminy Skoki, nie złożyła oferty przetargowej na utrzymanie dróg gminnych. Oznacza to w praktyce, że akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych będą prowadziły dwie różne firmy.

Wzorem lat ubiegłych dla zapewnienia przejezdności dróg, na placu komunalnym przy ulicy Rogozińskiej w Skokach przygotowano ok. 400 ton mieszanki soli z piaskiem. Wykonawca świadczący usługę przedstawił do dyspozycji zamawiającego sprzęt w ilości: samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką 3 szt., koparko – ładowarki 2 szt., równiarki samojezdne 2 szt. oraz posypywarkę z pługiem do odśnieżania chodników. Poza świadczeniem usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach w mieście Skoki, zostało ustawionych ok. 65 skrzyń z piaskiem, które w miarę zaistniałych potrzeb będą uzupełniane.

Zimowym utrzymaniem objęto ok. 60 km dróg o nawierzchni bitumicznej i 40 km o nawierzchni gruntowej. Nie wszystkie drogi  gruntowe  zostały objęte regularnym  utrzymaniem w okresie zimowym np. na działkach letniskowych, nowopowstających  osiedlach mieszkaniowych itp. Na tych terenach usługa będzie świadczona w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Gmina Skoki jest zarządcą dróg gminnych i tylko na tych ciągach komunikacyjnych będzie  zapewniała przejezdność  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drogi wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez teren gminy będą utrzymywane przez ich zarządców, którymi są odpowiednio Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.