OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Topolowej

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości [ha] cena wywoławcza brutto wysokość wadium i termin wpłaty termin przetargu
1146/14
Skoki
PO1B/00046833/2
0,1188 ha 35 640,00 zł 5 000 
do 27 maja 2019
(poniedziałek)
31 maja 2019
(piątek)
godz. 09:00
1146/18
Skoki
PO1B/00046833/2
0,2009 ha 60 270,00 zł 5 000 
do 27 maja 2019
(poniedziałek)
31 maja 2019
(piątek)
godz. 09:30
1146/19
Skoki
PO1B/00046833/2
0,2077 ha 62 310,00 zł 5 000 
do 27 maja 2019
(poniedziałek)
31 maja 2019
(piątek)
godz. 10:00
1146/23
Skoki
PO1B/00046833/2
0,1637 ha 49 110,00 zł 5 000 
do 27 maja 2019
(poniedziałek)
31 maja 2019
(piątek)
godz. 10:30

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie trapezu prostokątnego, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Topolowej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na sąsiedztwo zlewni nieczystości płynnych na przedmiotowych nieruchomościach występuje okresowa niedogodność w postaci nieprzyjemnego zapachu.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo – usługowych z funkcją produkcyjną jako uzupełniającą”.

Wymieniony kierunek zezwala na wprowadzenie następujących rodzajów zagospodarowania przestrzennego:
– wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej,
– wprowadzenie zabudowy usługowej,
– możliwość wprowadzenia nieuciążliwej działalności produkcyjnej (uciążliwość w granicach działki ewidencyjnej)

Przedmiotowe nieruchomości nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 31 maja 2019 roku (piątek) w godzinach 09:00 – 10:30.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek).
  2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.     Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*