OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej,  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie działki powierzchnia cena wywoławcza brutto wysokość wadium i termin wpłaty termin przetargu
858/130
Skoki
PO1B/00057904/1
0,0933 ha 46 650,00 zł 4 000 zł
do 15 maja 2019
(środa)
20 maja 2019 (poniedziałek)
godz. 11:00
858/131
Skoki
PO1B/00057904/1
0,1382 ha 69 100,00 zł 4 000 zł
do 15 maja 2019
(środa)
20 maja 2019  (poniedziałek)
godz. 11:30

 

II. Opis nieruchomości
Nieruchomości o kształcie wieloboku, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:
– lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu.

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 20 maja 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 11:30.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 15 maja 2019 r. (środa).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Polnej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu
oznaczenie działki powierzchnia cena wywoławcza brutto wysokość wadium i termin wpłaty termin przetargu
1082/2
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0966 ha 52 760,00 zł 4 000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
21 maja 2019
(wtorek)
godz. 08:00
1082/3
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0866 ha 47 300,00 zł 4 000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
21 maja 2019 (wtorek)

godz. 08:30

1082/4
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0872 ha 47 630,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
21 maja 2019 (wtorek)
godz. 09:00
1082/5
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1052 ha 58 100,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
21 maja 2019 (wtorek)
godz. 09:30
1082/6
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1046 ha 54 160,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
21 maja 2019 (wtorek)
godz. 10:00
1082/7
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0884 ha 48 280,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 08:00
1082/8
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0884 ha 48 280,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 08:30
1082/9
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1022 ha 56 400,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 09:00
1082/11
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0960 ha 52 430,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 09:30
1082/12
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0918 ha 50 140,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 10:00
1082/13
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0918 ha 50 140,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
22 maja 2019 
(środa)
godz. 10:30
1082/14
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1063 ha 58 660,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
23 maja 2019 
(czwartek)
godz. 08:00
1082/15
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1003 ha 51 930,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
23 maja 2019 
(czwartek)
godz. 08:30
1082/16
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0918 ha 50 140,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
23 maja 2019 
(czwartek)
godz. 09:00
1082/17
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,0919 ha 50 200,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
23 maja 2019 
(czwartek)
godz. 09:30
1082/18
księga wieczysta PO1B/00046202/0
0,1040 ha 57 400,00 zł 4000 zł
do 16 maja 2019
(czwartek)
23 maja 2019 
(czwartek)
godz. 10:00


II. Opis nieruchomości
Nieruchomości o kształcie prostokąta, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Polnej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do  sieci energetycznej, wodociągowej i projektowanej sieci kanalizacyjnej (realizacja inwestycji do 2020 roku).

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Podstawowe warunki zabudowy to:
– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy,
– szerokość elewacji  frontowej – maksymalnie 16 m,
– wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m,
– kierunek głównej kalenicy – równoległy lub prostopadły do obowiązującej linii zabudowy,
– geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 25o – 45o

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, dla działek: – 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1082/5, 1082/6 dnia 21 maja 2019 r. w godzinach 08:00 do 10:00,
– 1082/7, 1082/8, 1082/9, 1082/11, 1082/12 i 1082/13 dnia 22 maja 2019 r. w godzinach 08:00 do 10:30,
– 1082/14, 1082/15, 1082/16, 1082/17 i 1082/18 dnia 23 maja 2019 r. w godzinach 08:00 do 10:00

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. (czwartek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*