28 lutego 2019  Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwały nr:

  • V/30/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
  • V/29/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • V/28/2019 w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

Uchwały te wprowadziły NOWE STAWKI OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi OBOWIĄZUJĄ one od 1 lipca 2019 roku i przedstawiają się następująco: 

1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  DEKLAROWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNIENIESELEKTYWNIE
Jednoosobowe16,00 zł32,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
2-3 osobowe39,00 zł78,00 zł
4-5 osobowe65,00 zł130,00 zł
6 osobowe78,00 zł156,00 zł
7 osobowe79,00 zł158,00 zł
8 osobowe80,00 zł160,00 zł
9 osobowe81,00 zł162,00 zł
10 osobowe82,00 zł164,00 zł
11 osobowe83,00 zł166,00 zł
12 osobowe84,00 zł168,00 zł

 

2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

POJEMNOŚĆ DEKLAROWANEGO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNEDEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
60L20 zł40 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
120L30 zł60 zł
240L40 zł80 zł
1100L180 zł360 zł
KP7 (7000L)1144 zł2288 zł

 

3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
165 zł330 złDO 25 LIPCA KAŻDEGO ROKU

 

WAŻNE !!!
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, otrzyma ZAWIADOMIENIE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub przelewem na rachunek bankowy 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 w terminach wyszczególnionych w powyższych tabelkach.

UWAGA !!!
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r.  

Powyższy zapis dotyczy także opłaty rocznej ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.