OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo), przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość wadium, termin wpłaty oraz termin przetargu

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości [ha] cena wywoławcza brutto wysokość wadium i termin wpłaty termin przetargu
64/128
Sława Wlkp.
PO1B/00048378/8
0,0894 ha 50 070,00 zł 3 000 
do 24 kwietnia 2019 r.
(środa)
29 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
64/166
Sława Wlkp.
PO1B/00048378/8
0,0980 ha 54 880,00 zł 3 000 zł
do 24 kwietnia 2019 r.
(środa)
29 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek)
godz. 10:30


II. Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo), przy ulicy Fioletowej (dz. nr 64/128) oraz ulicy Żółtej (dz. nr 64/166), na terenie płaskim z niewielkim skłonem w kierunku wschodnim. Dla wskazanych działek istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Szczegółowe warunki zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2009 r. Przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym jako 14 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa wolnostojąca).

Podstawowe warunki budowy to:

– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy,

– zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze,

– dach stromy, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

– dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących,

– maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%,

– maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 6,5 m,

– kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20o do 45o,

– odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m, od granicy lasu 12 m,

– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe,

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 10:30.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3000zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa).
  2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*