Gmina Skoki jako pierwsza w Wielkopolsce uzyskała decyzje o udzieleniu certyfikacji, zgodnie z normą krajową PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania. PEFC Polska, grudzień 2012”.

Oznacza to, że prowadzona przez gminę gospodarka leśna zgodna jest z zasadą trwałego i zrównoważonego gospodarowania, wymaganiami prawa i sztuką leśną oraz wymaganiami Programu Certyfikacji Gospodarki Leśnej.

Głównym celem prowadzonej gospodarki jest powszechna ochrona lasów, trwałość ich utrzymania, ciągłość i zrównoważone wykorzystywanie wszystkich funkcji lasów, a także powiększanie zasobów leśnych.

Każdego roku, za pomocą firm zewnętrznych (Zakładów Usług Leśnych) oraz siłami własnymi, w gminnych lasach dokonuje się m.in. pielęgnacji, odnowień i uzupełnień upraw leśnych oraz pozyskiwania surowca drzewnego.

Udzielony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji certyfikat potwierdza, że jakość prowadzonej przez gminę Skoki gospodarki leśnej jest tożsama z tą, którą prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.