Dwa Przetargi na działki w Skokach:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/105
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0977 ha

51 781,00 zł

6 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 08:00

858/106
Skoki, Wiśniowa/ Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0997 ha

52 841,00 zł

6 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 09:00


II. Opis nieruchomości
Działki o kształcie wieloboku, położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Brzoskwiniowej i Wiśniowej. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Szczegółowe warunki zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r.

Podstawowe warunki zabudowy to:
– lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu,

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 9 sierpnia 2018 roku (czwartek) w godzinach 8:00 – 9:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018 r. (piątek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
I przetarg – 22 lutego 2017 r.,
II przetarg – 15 maja 2017 r.,
III przetarg – 15 września 2017 r.,
IV przetarg –  16 lutego 2018 r.
V przetarg – 27 kwietnia 2018 r.

VIII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/130
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0933 ha

43 851,00 zł

4 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 10:00

858/131
Skoki
PO1B/00057904/1

0,1382 ha

64 954,00 zł

4 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 11:00

858/133
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0795 ha

45 315,00 zł

4 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 12:00

858/134
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0647 ha

36 879,00 zł

4 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 13:00

858/135
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0621 ha

35 397,00 zł

4 000 
do 3 sierpnia 2018
(piątek)

9 sierpnia 2018
(czwartek)
godz. 14:00


II. Opis nieruchomości.
Nieruchomości o kształcie wieloboku, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej i Brzoskwiniowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:
– lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 9 sierpnia 2018 roku (czwartek) w godzinach 10:00 – 14:00,

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018 r. (piątek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg – 11 maja 2018 r.

VIII. Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*