Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2014 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok 2013. Na podstawie złożonego oświadczenia zostanie obliczona opłata, którą przedsiębiorca wnosi na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonanie opłaty w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.