Na podstawie artykuł 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE .L Nr 119) (zwanym dalej RODO)

w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1.
administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Wincentego Ciastowicza 11,
62-085 Skoki, 
dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos.

2. inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz,
 dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe i dane wrażliwe,

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano w związku z prowadzonymi postępowaniami, ewidencjami oraz rejestrami.

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania/sprawy oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową, ale nie krócej niż określony  w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217) i przepisach wykonawczych do ustawy.

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

10) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

11) posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowy opartych na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.