OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA NAJEM LOKALU SOCJALNEGO  W CHOCISZEWIE 14/1

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

1. Lokal socjalny o numerze 1 położony jest na parterze w budynku oznaczonym numerem 14 w Chociszewie, w gminie Skoki.

2. Informacje o lokalu:
Lokal mieszkalny
Najem na czas określony- 2 lata
Stan techniczny: dobry
Powierzchnia użytkowa lokalu: 42,60 m2
Lokal składa się z 2 pokoi (12,64 m2 i 12,00 m2), kuchni, łazienki z wc i dwóch korytarzy
3. Ogrzewanie centralne etażowe (piec znajduje się w lokalu)

4. Opłaty:
Miesięczny czynsz najmu lokalu socjalnego: 50,69 zł
Opłaty za wodę rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
Wywóz nieczystości płynnych w własnym zakresie
Opłata za odpady wg złożonej deklaracji

5. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

1) w gospodarstwie domowych jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 100 % kwoty najniższej emerytury tj. 1029,80 zł miesięcznie

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 75 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 772,35 zł na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

  • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
  • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
  • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2, lub
  • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.

6. Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem- do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 3, segment B i na stronie www.gmina-skoki.pl
  • Dowody potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada)

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego służącego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

7. Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski należy składać do 8 czerwca 2018 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*