OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/105
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0977 ha

51 781,00 zł

6 000 
do 23 kwietnia 2018
(poniedziałek)

27 kwietnia 2018
(piątek)
godz. 08:00

858/106
Skoki, Wiśniowa/ Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0997 ha

52 841,00 zł

6 000 
do 23 kwietnia 2018
(poniedziałek)

27 kwietnia 2018
(piątek)
godz. 09:00

 

II. Opis nieruchomości

Działki o kształcie wieloboku, położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Brzoskwiniowej i Wiśniowej. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Szczegółowe warunki zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r.

Podstawowe warunki zabudowy to:

– lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
–  kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu,

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 27 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 8:00 – 9:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.   Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg – 22 lutego 2017 r.,
II przetarg – 15 maja 2017 r.,
III przetarg – 15 września 2017 r.,
IV przetarg –  16 lutego 2018 r.

VIII.   Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/128
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0789 ha

44 973,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018
(piątek)
godz. 08:00

858/129
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0869 ha

49 533,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018
(piątek)
godz. 09:00

858/130
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0933 ha

43 851,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018
(piątek)
godz. 10:00

858/131
Skoki
PO1B/00057904/1

0,1382 ha

64 954,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018 (piątek)
godz. 11:00

858/132
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0628 ha

35 796,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018
(piątek)
godz. 12:00

858/133
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0795 ha

45 315,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

11 maja 2018
(piątek)
godz. 13:00

858/134
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0647ha

36 879,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

14 maja 2018
(poniedziałek)
godz. 08:00

858/135
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0621 ha

35 397,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

14 maja 2018
(poniedziałek)
godz. 09:00

858/137
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0702 ha

40 014,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

14 maja 2018
(poniedziałek)
godz. 10:00

858/138
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0692 ha

39 444,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

14 maja 2018
(poniedziałek)
godz. 11:00

858/139
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0800 ha

45 600,00 zł

4 000 
do 7 maja 2018
(poniedziałek)

14 maja 2018
(poniedziałek)
godz. 12:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie wieloboku, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej i Brzoskwiniowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:
– lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
–  kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu

IV. Termin zagospodarowania nie jest określonym

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, dla działek:

–  858/128, 858/129, 858/130, 858/131, 858/132, 858/133 dnia 11 maja 2018 roku (piątek) w godzinach 8:00 – 13:00,

– 858/134, 858/135, 858/137, 858/138, 858/139 dnia 14 maja 2018 (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 12:00,

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r. (poniedziałek).

 1. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 2. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 3. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 4. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 5. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.        Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*