OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Antoniewskiej i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/70
Skoki
PO1B/00057904/1

0,2072 ha

132 608,00 zł

7 000 
do 14 maja 2018
(poniedziałek)

18 maja 2018
(piątek)
godz. 08:00

858/125
Skoki
PO1B/00057904/1

0,1751 ha

112 064,00 zł

7 000 
do 14 maja 2018
(poniedziałek)

18 maja 2018
(piątek)
godz. 09:00

858/126
Skoki
PO1B/00057904/1

0,1216 ha

77 824,00 zł

7 000 
do 14 maja 2018
(poniedziałek)

18 maja 2018
(piątek)
godz. 10:00

858/127
Skoki
PO1B/00057904/1

0,0962 ha

61 568,00 zł

7 000 
do 14 maja 2018
(poniedziałek)

18 maja 2018
(piątek)
godz. 11:00

858/143
Skoki
PO1B/00057904/1

0,1680 ha

107 520,00 zł

7 000 
do 14 maja 2018
(poniedziałek)

18 maja 2018
(piątek)
godz. 12:00

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie wieloboku, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Antoniewskiej i Brzoskwiniowej na terenie ze skłonem. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową oraz w części drogą gruntową.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:

– lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy, z dopuszczeniem obiektów o funkcji usługowej: handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury oraz nieuciążliwego rzemiosła,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9,5 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
– zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu,
– maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej – usługowej: 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce

 1. Termin zagospodarowania nie jest określony.
 2. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 18 maja 2018 roku (piątek) w godzinach 8:00 – 12:00.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu :
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek).
 5. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 6. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 8. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 9. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.     Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej


I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

64/168
Sława Wlkp.
ul. Fioletowa/
Żółta
PO1B/00048378/8

0,1021

52 000 zł

5 000 
do 23 kwietnia 2018
(poniedziałek)

27 kwietnia 2018
(piątek)
godz. 10:00

64/170
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,1046

54 000 zł

5 000 zł
do 23 kwietnia 2018 (poniedziałek)

27 kwietnia 2018
(piątek)
godz. 11:00

64/171
Sława Wlkp.
ul. Zielona/
Fioletowa
PO1B/00048378/8

0,0973

50 500 zł

5 000 
do 23 kwietnia 2018
(poniedziałek)

27 kwietnia 2018
(piątek)
godz. 12:00

II. Opis nieruchomości

Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo) na terenach nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych przy drodze wojewódzkiej nr 196.  Dojazd do działek odbywa się drogą nieutwardzoną. Działki mają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.

Podstawowe warunki zabudowy to:
– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy,
– zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze,
– dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,
– dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących,
– maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%,
– maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰,
– odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m a od lasu 12 m,
– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe

 1. Termin zagospodarowania nie jest określony.
 2. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 27 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 10:00 – 12:00.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu :
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek).
 5. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 6. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 8. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 9. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.    Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg – 18 września 2017 r.,
II przetarg – 23 lutego 2018 r.

VIII. Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rościnnie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

2/6
Rościnno
PO1B/00056799/4

0,0707 ha

29 159,00 zł

3 000 
do 20 kwietnia 2018
(piątek)

26 kwietnia 2018
(czwartek)
godz. 9:00

2/15
Rościnno
PO1B/00056799/4

0,0876 ha

34 986,00 zł

3 000 
do 20 kwietnia 2018
(piątek)

26 kwietnia 2018
(czwartek)
godz. 10:00

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są w miejscowości Rościnno, o kształcie wieloboku, na terenie o niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przyległymi terenami rolnymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą nieutwardzoną.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Podstawowe warunki zabudowy to:
– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy,
– zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze,
– szerokość elewacji – maksymalnie 15 m,
– wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m,
– kierunek kalenicy dachu do frontu działki – równoległy,
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 4 m,
– geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30⁰- – 45

 1. Termin zagospodarowania nie jest określony.
 2. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) w godzinach 9:00 – 10:00.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu :
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek).
 5. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 6. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 8. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 9. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*