Masz głos!

Możesz współdecydować!

Każde ze spotkań z Burmistrzem ma na celu zarówno przybliżenie mieszańcom działań i zadań podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach, jak i wsłuchanie się w ich problemy, uwagi oraz potrzeby.

Spotkanie, które odbyło się 23 lutego dotyczyło tematu gospodarki mieszkaniowej w naszej gminie. Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Tomasz Smacha przedstawił mieszkańcom aktualny stan mieszkań, ich ilość i położenie. Przedstawiono także dochody z tytułu czynszów oraz aktualne zadłużenia najemców. Została również zaprezentowana analiza wydatków na remonty i modernizacje mieszkań komunalnych. Uczestnicy spotkania mogli też zobaczyć zdjęcia zdewastowanych i zaniedbanych  lokali mieszkalnych opuszczonych przez najemców oraz ich stan po dokonaniu modernizacji przez Gminę (więcej w najbliższym numerze „Wiadomości Skockich”).

Burmistrz Tadeusz Kłos zaznaczył, że wielu najemców mieszkań komunalnych nie szanuje mienia gminnego i często doprowadza lokal do takiego stanu, że po jego opróżnieniu Gmina musi przeprowadzać jego gruntowny remont.

Następnie zostały przedstawione nowe zasady wynajmowania mieszkań, zgodnie nową uchwałą nr XXXVIII/293/2018  z dnia 22 lutego 2018 roku, która wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku.  Analizy zmian w sposobie wynajmowania mieszkań podjęła się Adrianna Urbaniak (więcej w najbliższym numerze „Wiadomości Skockich”).

Burmistrz Tadeusz Kłos podkreślił, że na przestrzeni ostatnich lat zaszły pozytywne zmiany w poziomie wyposażenia mieszkań (szczególnie na wsi) oraz zmianie uległa ich liczba i średnia wielkość. Gmina prowadzi aktywną politykę pozyskiwania mieszkań nieodpłatnie od innych podmiotów oraz stara się adaptować niezagospodarowane pomieszczenia. Burmistrz zwrócił też uwagę, że zadaniem gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej o niskich dochodach. Zatem najem lokali stanowiących zasób gminy może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza progu dochodowego określonego w uchwale.  

Uczestnicy piątkowego spotkania  pytali o termin zakończenia budowy budynku komunalnego na ulicy Topolowej w Skokach, o sposób egzekwowania zadłużenia i politykę lokalową.

Zachęcamy do brania udziału w spotkaniach z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki.