OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Skokach w rejonie ul. Czereśniowej, Wiśniowej, Malinowej  i Brzoskwiniowej w Skokach

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

 

858/117
Skoki, Wiśniowa
 PO1B/00057904/1

0,1174

62 222 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)g. 11:00

 

858/116
Skoki, Wiśniowa
PO1B/00057904/1

0,1011

53 583 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)g. 11:30

 

858/115
Skoki, Czereśniowa
PO1B/00057904/1

0,0900

47 700 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g. 12:00

 

858/114
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0971

51 463 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g. 12:30

 

858/106
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0997

52 841 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g. 13:00

 

858/109
Skoki, Czereśniowa
PO1B/00057904/1

0,0868

46 004 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r.
(poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g.13:30

 

858/105
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0977

51 781 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g. 14:00

 

858/104
Skoki, Brzoskwiniowa
 PO1B/00057904/1

0,1188

62 964 zł

6 000 zł do 12.02.2018 r. (poniedziałek)

16.02.2018 r. (piątek)
g. 14:30

 


II. Opis nieruchomości.
Działki położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Antoniewskiej i Rakojedzkiej. Dojazd do działek drogą gruntową. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania. Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r. 
Podstawowe warunki zabudowy to:
– lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi;
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi;
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących;
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych;
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m;
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35° – 45°;
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej;
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych;
– zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”;
–  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 16 lutego (piątek) w godzinach 11:00 – 14:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 12lutego 2018 r. (poniedziałek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 22 lutego 2017 r.; II przetarg – 15 maja 2017 r.; III przetarg – 15 września 2017 r.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej


 

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

64/168
Sława Wlkp.
ul. Fioletowa/Żółta
PO1B/00048378/8

0,1021

52 000 zł

5 000 zł
do 19.02.2018
(poniedziałek)

23.02.2018
(piątek)
godz. 10:30

64/170
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,1046

54 000 zł

5 000 zł
do 19.02.2018
(poniedziałek)

23.02.2018
(piątek)
godz. 11:30

64/171
Sława Wlkp. ul. Zielona/Fioletowa
PO1B/00048378/8

0,0973

50 500 zł

5 000 zł
do 19.02.2018
(poniedziałek)

23.02.2018
(piątek)
godz. 12:00


II. Opis nieruchomości
Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo) na terenach nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych przy drodze wojewódzkiej nr 197.  Dojazd do działek odbywa się drogą nieutwardzoną. Teren  uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.

Podstawowe warunki zabudowy to:
– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy;
– zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze;
– dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
– dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących;
– maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%;
– maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m;
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
– odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m a od lasu 12 m;
– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe;

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 23 lutego 2018 roku (piątek) w godzinach 10:00 – 12:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 19 lutego 2018 r. (poniedziałek).
 2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 18 września 2017 r.

VIII.     Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*