Gospodarka zasobami – pod tym szeroko pojętym hasłem odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Tadeusza Kłosa z mieszkańcami gminy Skoki w piątkowy wieczór 27 października.

W pierwszej części spotkania Burmistrz przedstawił zebranym zasoby lokalowe i gruntowe, jakie ma  gmina Skoki. Aktualnie w posiadaniu gminy jest 109 lokali mieszkalnych, w tym 16 lokali socjalnych, 6 lokali użytkowych i 16 świetlic. Zasób ten wzrośnie w przyszłym roku o kolejne 12 lokali mieszkalnych, w związku z trwająca budową budynku komunalnego na ulicy Topolowej. Burmistrz zwrócił uwagę, że większość z istniejącego zasobu lokalowego wymaga nakładów remontowych lub przeprowadzenia kapitalnego remontu. Rosnące potrzeby mieszkaniowe wymuszają na gminie szukania rozmaitych rozwiązań, w tym adaptacji istniejących niezagospodarowanych części budynków do warunków mieszkalnych, a to pociąga za sobą koszty. Z drugiej zaś strony Burmistrz opowiedział o zaległościach czynszowych, które wynoszą już ponad 135 tys. złotych i o trudnościach w wyegzekwowaniu tych należności od najemców. Burmistrz przestawił również zebranym wielkość nakładów finansowych,  jakie gmina ponosi w związku z gospodarką odpadami. Nakłady te z roku na rok rosną, a niestety ściągalność opłat za śmieci maleje. 

W dalszej kolejności przedstawiony został zasób gruntowy, który wynosi blisko 640 ha. Większość z tych gruntów to drogi, użytki orne oraz lasy. Pod zainwestowanie natomiast pozostało gminie Skoki około 50 ha. Są to grunty rozproszone po całej gminie. Duża część przeznaczona zostanie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W nawiązaniu do tego tematu, pani Monika Wysocka, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skoki,  omówiła procedurę i skutki uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu.

W dalszej części spotkania omówiona została „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Skoki”. Dokument ten został przyjęty uchwałą nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.10.2017r. Niniejsza analiza obejmuje przedział czasowy od 01.01.2011r. do 31.07.2017r. Na dzień sporządzenia analizy na terenie gminy Skoki obowiązuje 36 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 390 ha, pokrywając ok. 1,96% powierzchni gminy. W trakcie opracowania są dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
– dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wlkp. i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach;
– dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie.
W okresie od 01.01.2011r. do 31.07.2017r. wydano łącznie 951 decyzji o warunkach zabudowy i 115 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy  w analizowany, terenie wydano dla obrębu Skoki i obrębu Potrzanowo. W ok. 70,5% decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W części tzw. dyskusyjnej rozmawiano m.in. o planowanym parkingu przy Szkole Podstawowej w Skokach.

Adrianna Urbaniak i Monika Wysocka