12 lutego 2013 roku w Bibliotece Samorządowej w Skokach odbyło się zebranie informacyjno- konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Skoki poświęcone prowadzeniu na terenie Gminy zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Tematyka zebrania wywołała duże zainteresowanie, a przybyli na nie mieszkańcy, w tym również z terenów rekreacyjnych, zapełnili salę po brzegi i w trakcie przedstawianych spraw zadawali wiele pytań mających wyjaśnić wątpliwości jakie niosą za sobą nowe rozwiązania dot. gospodarki odpadami.

Burmistrz Tadeusz Kłos oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy odpowiedzialni za wdrożenie tych rozwiązań na terenie Gminy Skoki omówili obowiązki jakie wiążą się ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wypełniając ten obowiązek Rada Miejska Gminy Skoki podjęła stosowne uchwały mające umożliwić z dniem 1 lipca 21013r. zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę. Jedną z tych uchwał była Uchwała numer XXIII/162/2012 , która ustalała, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących tę nieruchomości oraz stawka opłaty, którą ustalono na:

-17 zł od odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny,

-12 zł od odpadów gromadzonych w sposób selektywny,

I właśnie ta uchwała wywołała wiele kontrowersji i uwag zarówno władz Gminy w trakcie jej przygotowania i uchwalania, jak i samych zainteresowanych, to jest mieszkańców, przy czym wszyscy mieli poczucie ogólnej niesprawiedliwości tych uregulowań, które w pewien sposób krzywdziły rodziny wieloosobowe. Proponowane rozwiązania ustawowe spotkały się też z powszechną krytyką w całym kraju.

Głosy te, ostatecznie dostrzeżone zostały też przez władze państwowe i Sejm podjął ustawę zmieniającą swą poprzednia ustawę, którą następnie zajął się Senat, a ostatnio czeka ona na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej.

Nie czekając na jej ogłoszenie, Urząd Miasta i Gminy pod kierownictwem Burmistrza podjął odpowiednie działania w ramach nowo przygotowywanych rozwiązań ustawowych. Rozwiązania te zmieniają metodę ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Skoki , a wysokość opłaty miesięcznej uzależniają od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym oraz od tego czy w gospodarstwie stosuje się, czy też nie stosuje się segregację odpadów.

Zgodnie z tymi postanowieniami miesięczne opłaty wynosić będą:

-19zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym stosującym segregacje odpadów oraz 29zł w przypadku nie stosowania segregacji,

-29zł w gospodarstwie domowym 2-3 osobowym stosującym segregację odpadów oraz 44zł w przypadku nie stosowania segregacji,

-39zł w gospodarstwie domowym 4-5 osobowym stosującym segregację odpadów oraz 59zł w przypadku nie stosowania segregacji,

-49zł w gospodarstwie domowym powyżej 5 osobowym stosującym segregacje odpadów oraz 74zł w przypadku nie stosowania segregacji,

Przedstawione propozycje nowych rozwiązań opłat uczestnicy spotkania przyjęli z satysfakcją, jako mniej uciążliwe dla społeczeństwa.

W trakcie zebrania poruszano też sprawy dotyczące innych rozwiązań związanych z przejęciem gospodarki odpadami przez Gminę, w tym m.in.: sprawy uruchomienia i działania Selektywnego Punktu Gromadzenia Odpadów, sposobu segregacji i pojemników w jakich będą musiały być gromadzone segregowane odpady, terminów i sposobu regulowania opłat oraz dotyczące sprawowania kontroli nad wypełnianiem przez poszczególnych mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy i z uchwał Gminy.