Gmina Skoki wykonała koncepcję projektową określającą przebieg w terenie i zakres rzeczowy połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa.

Zobacz koncepcję 10MB >>>

Trasa planowanej drogi będzie prowadziła od końca nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej przy budynku komunalnym w kierunku rzeki. Następnie wzdłuż istniejącego cieku do torów kolejowych, gdzie planowane jest przekroczenie rzeki poprzez budowę przepustu rurowego. Dalej trasa nowej drogi będzie usytuowana równolegle do torów kolejowych. W celu połączenia z drogą wojewódzką konieczne będzie również przebudowanie istniejącego przejazdu kolejowego w rejonie tzw. Karolewa, który jest za wąski do parametrów projektowanej drogi. Planowana trasa bezpośredniego połączenia komunikacyjnego miasta Skoki z drogą wojewódzką nr 196 będzie realizowana na terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo, na którym występują liczne zaniżenia terenu, nasypy gęste zadrzewienia, koryto rzeki Małej Wełny i grunty bagienne.   

Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia będzie obejmował budowę nawierzchni bitumicznej drogi o długości ok. 1200m, szerokości podstawowej 6 m (poszerzenia na łukach 6,8 do 7,4m). Wzdłuż drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5m. Cała droga będzie oświetlona oprawami ledowymi na 30 słupach. Istotnym i kosztownym elementem konstrukcyjnym na tym zadaniu będzie przepust rurowy  w miejscu przekroczenia rzeki Małej Wełny. Będzie to przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o wysokości 2m, rozpiętości ok. 3 m.

Opracowanie które państwu pokazujemy będzie stanowiło bazę (materiał wyjściowy) do opracowania w dalszej kolejności dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Trasa przyszłej drogi będzie przebiegała przez grunty będące własnością Gminy Skoki, Skarbu Państwa i osób prywatnych. Oznacza to, że na potrzeby inwestycji będzie konieczność pozyskania pozostałych gruntów o pow. ok. 1 ha, które nie są własnością samorządu. Dlatego dokumentacja projektowa będzie realizowana w trybie tzw. specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Oznacza to w praktyce, że projektując nawierzchnię drogową, równolegle dokonuje się podziałów geodezyjnych gruntów (16 działek) niezbędnych do budowy nawierzchni drogi. Za wywłaszczone grunty przysługuje odszkodowanie wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

Wykonanie tej inwestycji to jedno z najbardziej karkołomnych zadań jakie kiedykolwiek gmina Skoki wzięła na siebie. Proces opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie zapewne długi ok. 2 lat i kosztowny. W celu otrzymania od Starosty Wągrowieckiego decyzji na tą drogę, należy równolegle uzyskać szereg pozwoleń, uzgodnień, opinii i opracowań branżowych. Najważniejsze z nich to decyzja środowiskowa, decyzja wodnoprawna na budowę przepustu i wykonanie urządzeń wodnych. Opinie do planowanego zadania będzie musiał przedłożyć zarząd województwa wielkopolskiego, zarząd powiatu, zarządca infrastruktury kolejowej, Wojewódzki Sztab Wojskowy. Najtrudniejszym zapewne elementem tego opracowania będzie konieczność, wykonania dokumentacji branżowej związanej z przebudową (poszerzeniem) istniejącego przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową (rogatki i sygnalizacja świetlna) na podstawie warunków technicznych wydanych przez PKP S.A., które już otrzymaliśmy do niniejszego opracowania. Również planowana droga przebiega przez zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne, co wiąże się z koniecznością uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Miejsce włączenia do drogi wojewódzkiej nr 196, należy wykonać na warunkach określonych przez jej zarządcę.

Niniejsza koncepcja projektowa określa wstępnie przebieg i zakres planowanej inwestycji. Ostateczna trasa drogi zostanie uszczegółowiona w opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to kwota ok. 4 mln zł. Realizacja zadania będzie mogła nastąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Jesteśmy przekonani, że planowana droga stanowić będzie niezbędny bajpas, który pozwoli odciążyć centrum miasta od nadmiernego ruchu samochodowego, który będzie nadal rósł z uwagi na rozbudowę miasta.