Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA

Bardzo proszę o uważne odczytanie komunikatu dotyczącego egzaminu ósmoklasistów.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 • [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
   w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  • [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopis z czarnym tuszem linijka, cyrkla, itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • [*] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
  • [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  • [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
   Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  • [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  • [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  •  [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  • [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
   z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Po egzaminie wrażeniami dzielimy się  między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. NALEŻY unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły!

2.7.

[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

UWAGA!!!

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. O sytuacji takiej proszę informować telefonicznie – telefon 618124021.

Na podstawie zaleceń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministra Edukacji
i Głównego Inspektora Sanitarnego przygotował:

pedagog Krzysztof Ołdziejewski