Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe / tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.1148 ze zm. / Są to : wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową 5-cio punktową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą

Nr XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017r.  Tzw. „ kryteria gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym.

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 10.02.2020r., a jej szczegółowy harmonogram  znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.


Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 2020/2021, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017  Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017r.

Najwięcej , bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną dwa punkty.

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 10.02.2020r., a jej szczegółowy harmonogram  znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.