12 kwietnia 2013r. w Bibliotece Gminnej zainaugurowano na terenie Miasta i Gminy Skoki Kampanię Profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2013. W spotkaniu inauguracyjnym na zaproszenie Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień pani Małgorzaty Szpendowskiej Wylegalskiej udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół i placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń samorządowych oraz zakładów i instytucji zaangażowani w Kampanię. Cel tegorocznej Kampanii przybliżamy w artykule pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Spotkanie to posłużyło też podsumowaniu prowadzonych w roku 2012 na terenie Gminy Kampaniom Edukacyjno- Profilaktycznym: -„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, -„Odpowiedzialny Kierowca”, -„Postaw na rodzinę”

Z tej tez okazji uhonorowano i nagrodzono instytucje i osoby szczególnie zaangażowane w roku 2012 w organizacji i przeprowadzeniu tych Kampanii na terenie Miasta i Gminy Skoki. Listy nagrodzonych prezentujemy poniżej.

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH ZA ZAANGAŻOWANYCH W PRZEDSIĘWZIĘCIA ZORGANIZOWANE W GMINIE SKOKI W RAMACH XII EDYCJI KAMPANII EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie: Anita Czechowska, Justyna Graczyk, Maciej Macioszek, Joanna Tomczak

Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie: Monika Długa, Joanna Michalska, Patrycja Widzińska

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach: Katarzyna Adamska, Magdalena Reis

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach: Beata Babrakowska, Alicja Kramer, Paulina Marszewska

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków: Danuta Kobus – Bogunia, Maria Piotr – Malinowska, Krzysztof Ołdziejewski, Grzegorz Samol, Wiesław Sierzchuła, Elżbieta Słoma, Hanna Węglewska, Ilona Węglewska, Małgorzata Zaganiaczyk, Małgorzata Zrobczyńska

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im Janusza Korczaka w Antoniewie: Kamila Drzewosz, Katarzyna Kalka, Karolina Kamińska, Patrycja Kaźmierczak, Grażyna Lubawa, Paulina Magdziarek, Arkadiusz Różnowski, Ewa Sobalak, Magdalena Wawrzyniak, Lidia Wróbel

Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie: Agnieszka Fertsch

Urząd Miasta i Gminy w Skokach: Karolina Stefaniak, Łukasz Ogórkiewicz

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych: Agata Student

LISTA INSTYTUCJI UHONOROWANYCH DYPLOMAMI ZA ZAANGAŻOWANIE W KAMPANIE EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”, „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” I „ POSTAW NA RODZINĘ”:

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie

Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie

Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie

Świetlica Środowiskowa w Skokach

Świetlica Środowiskowa w Pawłowie Skockim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach

Biblioteka Publiczna w Skokach

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” w Skokach

Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Falco” w Skokach

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego „Hipokrates” w Skokach

I ZA PATRONAT MEDIALNY

Redakcja „Wiadomości Skockich”


 

Już od 12 lat, w okresie od kwietnia do listopada, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjno – profilaktyczną pod nazwą „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Gmina Skoki aktywnie w niej uczestniczy wzbogacając propozycje przygotowane przez organizatorów o własne przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej.

Tegoroczna kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wychodząc z założenia, że w świecie, w którym duży wpływ na myślenie oraz styl życia dzieci i młodzieży odgrywają prawa rynku, Internet, reklama oraz mass media i coraz częściej poja­wiają się alienacja, poczucie bezsilności, brak umiejętności określania swoich celów, obierania konkretnej drogi życiowej, organizatorzy stawiają na rozwój zainteresowań młodych ludzi, odkrywanie przez nich tajemnic świata i znalezienie swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Ponadto na aktywizację i zaangażowanie społeczności lokalnych.

Kampania 2013 ma pozwolić młodym ludziom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęcić do współ­pracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczyć aser­tywności, rodzicom pomagać w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Organizatorzy kampanii 12 edycji ZTU stawiają na:

» pochwałę trzeźwego myślenia

» wychowanie w myśl zasad i ideałów

» twórcze podejście do życia

» podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki

CEL GŁÓWNY KAMPANII

Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych po­przez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edu­kacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otacza­jącej rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych.

Cele szczegółowe:

» przygotowanie uczniów do mądrych wyborów: NIE dla używek, TAK dla zdrowego stylu życia,

» uświadamianie uczniom wartości dostrzegania piękna,

» uczenie dzielenia się zachwytem i radością,

» zaangażowanie w twórcze działania lokalne,

» podejmowanie nowych wyzwań,

» rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami,

» przyswojenie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alko­hol, narkotyki i inne).

Cele te będą realizowane poprzez różnorodne za­dania, które w 2013 roku w SZKO­ŁACH PODSTAWOWYCH zorganizowane zostaną pod hasłem: NA TROPIE PIĘKNA! Hasło pomocnicze: PIĘKNO MIEJSCA, W KTÓRYM MIESZKAMY.

Zadania kampanii w 2013 roku realizowane w GIM­NAZJACH będą odbywać się pod hasłem: UNIKAM ZAGROŻEŃ – DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM! Hasło pomoc­nicze: PIĘKNO KRAJU, W KTÓRYM ŻYJEMY.

Jak w poprzednich edycjach zostaną przeprowadzone konkursy zaproponowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych tzn.:

w szkołach podstawowych:

– konkurs plastyczno – literacki „Na tropie piękna”

– konkurs ulotkowy „ Mały odkrywca”

– konkurs dla klas „Nasza piękna okolica”

w gimnazjach:

– konkurs plastyczno – literacki „ Dzielę się pięknem”

– konkurs „Eksplorator”

– konkurs dla klas lub grup „U nas jest najpiękniej”

– konkurs „Szukamy młodych mistrzów – lokalni liderzy”

oraz lokalne inicjatywy.

O wszystkich będziemy na bieżąco informować czytelników.

W 2013 roku zachęcamy do uwzględniania w kampanijnych działaniach dat szczególnie istotnych dla polskiego i światowego kalendarza profilaktycznego;

7 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

31 maja – DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

1 czerwca – DZIEŃ BEZ ALKOHOLU ( od 2006 roku Sejm RP uznał datę Międzynarodowego Dnia Dziecka dniem, który wszyscy powinni uczcić bezalkoholowo )

26 czerwca – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

9 września – ŚWIATOWY DZIEŃ FAS