Uczniowie uprawnieni do bezpłatnego przewozu do i ze szkoły

Zgodnie z zapisem art.17 Ustawy o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz.2156 z póżn.zm./ sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim uczniom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga ucznia z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i 4 km- w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. Jeżeli droga ucznia z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka przekracza wskazane wyżej odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Gmina Skoki ma obowiązek dowozu ucznia wyłącznie do szkoły obwodowej, czyli szkoły w obwodzie której uczeń faktycznie zamieszkuje. Tym samym gmina nie może ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji kiedy rodzice decydują się na wybór dla swojego dziecka innej szkoły niż szkoła obwodowa. Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. o sygnaturze I OPS 3/13 Gmina może organizować punkty zbiórki ( przystanki autobusowe), aby z tych miejsc odbierać uczniów i dowozić ich do szkoły, z tym że miejsca te nie mogą być w odległości przekraczającej odległości, o których mowa wyżej, liczonych od miejsca zamieszkania danego ucznia.

Obecnie trwa rekrutacja uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017. Z uwagi na powyższe przypominamy wszystkim rodzicom o zapisach ustawowych dotyczących bezpłatnego przewozy do i ze szkoły.


 

Przedszkolaki uprawnione do bezpłatnego przewozu

Przepis art.14 a Ustawy o systemie oświaty/tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz.2156 z późn.zm./ stanowi, iż sieć publicznych przedszkoli powinna być tak ustalona aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie ze zmianami Ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie, w roku szkolnym 2016/2017 uprawnione do bezpłatnego przewozu będą przedszkolaki nie tylko pięcioletnie ale również sześcioletnie. Tym samym gmina nie ma już obowiązku dowożenia uprawnionych dzieci 4 – letnich, jak to ma miejsce w roku szkolnym 2015/2016.