9 marca 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos dokonał rejestracji pierwszego żłobka, który jest prowadzony na terenie naszej gminy. Niepubliczny Żłobek „Wesoły Maluszek”, z siedzibą w Skokach przy ul. Wągrowieckiej 6, jest prowadzony przez panią Natalię Orchowicz.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.157/ opieką w żłobku są objęte dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 roku życia. Do zadań żłobka należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z oferty żłobka.