6 lutego br. o godzinie 17.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące działalność straży w minionym roku i pięcioletniej kadencji oraz wybór nowych władz na lata 2016-2021.

Wszystkich przybyłych tego popołudnia przywitał Prezes Jan Kaczorowskich.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili zaproszeni goście, w osobach:

  • Druh Stefan Mikołajczak- Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP;
  • Druh Andrzej Kuraszkiewicz- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu;
  • Pan mł. bryg. Krzysztof Klupś- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu;
  • Pan Tadeusz Kłos- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
  • Pan Grzegorz Owczarzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego;
  • Pan Zbigniew Kujawa- Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach;
  • Pani Kinga Świder- Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej;
  • Pan Mieczysław Jarzembowski- Koordynator reaktywacji Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach;
  • Pan Artur Pokorzyński- Kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach;
  • Pan Franciszek Szklennik- Zastępca Redaktora Naczelnego „Głosu Wągrowieckiego”

Zebranie rozpoczęło się symboliczną minutą ciszy, upamiętniając tym samych wszystkie druhny i druhów którzy opuścili na zawsze nasze szeregi. Zgodnie z obowiązkiem wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz druhów do komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków. Następnie Prezes Kaczorowski wręczył gościom listy gratulacyjne dziękując za lata współpracy mijającej kadencji.

W części roboczej swoje sprawozdania i plany przedstawili naczelnik druh Roman Drews oraz skarbnik druhna Małgorzata Nogajewska. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej dokonał przewodniczący druh Daniel Greser, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zgromadzeni na zebraniu członkowie OSP Skoki jednomyślnie udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy.

W minionym roku skoccy strażacy uczestniczyli w ponad 140. akcjach ratowniczo- gaśniczych, gdzie nieśli pomoc w zagrożeniach życia i mienia ludzkiego. Ta ogromna liczba daje coraz to głębsze przekonanie jak bardzo potrzebna jest Ochotnicza Straż Pożarna. Żeby sprostać wszystkim akcjom potrzebna jest ogromna wiedza i doświadczenie ratowników, dlatego przez cały rok druhowie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach. Przeprowadzenie sprawnej i szybkiej akcji jest też możliwe dzięki zakupom nowego i sprawnego sprzętu, którego zakup bez dotacji z Zarządu Głównego ZOSP RP, Urzędu Gminy oraz dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego byłby niemożliwy. Te i wiele innych detali świadczy o mocnym i właściwym przygotowaniu jednostki do działań na terenie gminy, powiatu i województwa.

Kolejnym punktem obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego był wybór nowych władz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów i przedstawicieli na Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Skokach. Zaproponowane kandydatury druhen i druhów zostały poddane głosowaniu i wyłoniły członków zarządu, komisji, a także przedstawicieli i delegatów na Zjazd Gminny.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach:
dh. Kaczmarek Piotr – Prezes
dh. Kaczorowski Jan – Wiceprezes
dh. Nogajewska Małgorzata – Skarbnik
dh. Drews Roman – Naczelnik
dh. Rzepczyk Tomasz – Zastępca Naczelnika
dh. Nawrocki Tomasz – Sekretarz
dh. Filipowski Robert – Gospodarz
dh. Lipczyński Dariusz – Członek Zarządu
dh. Majchrzak Dariusz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
dh. Baranowski Robert- Przewodniczący
dh. Przykucki Tomasz- Sekretarz
dh. Wontroba Krzysztof- Członek

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego:
dh. Lipczyński Dariusz
dh. Drews Roman
dh. Piotr Kaczmarek

Delegaci na Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego:
dh. Kaczorowski Jan
dh. Majchrzak Dariusz
dh. Nawrocki Tomasz
dh. Baranowski Robert
dh. Przykucki Tomasz
dh. Filipowski Robert

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach nie szczędzili słów uznania dla pracy skockich strażaków ochotników, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, ale też realizują zadania statutowe, gdzie bardzo aktywnie włączają się w życie kulturalno oświatowe. Dowodem tego może być reaktywowana w 2015 Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, która w chwili obecnej liczy ponad trzydziestu członków i nadal pozostaje otwarta na nowe osoby. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to jedyna strażacka orkiestra dęta działająca w powiecie wągrowieckim.

Nowo wybrany prezes w swym wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za oddane głosy jak również zapewniał o kontynuowaniu i realizacji wcześniej podjętych zadań oraz otwartości na nowe wyzwania i przedsięwzięcia, które niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny. Podkreślił również, że hasło ze strażackich sztandarów „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będzie przyświecało w codziennej służbie ludziom i Ojczyźnie.

Piotr Kaczmarek