logoMija już piąty miesiąc realizacji w naszej gminie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia ona do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej w ustawie o pomocy społecznej), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Celem tego programu jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Dystrybucją żywności zgodnie z założeniami Programu mogą zajmować się jedynie organizacje pozarządowe, które podpiszą umowę z Bankiem Żywności. W naszej gminie zadania tego podjęło się Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”, które zostało pomyślnie zakwalifikowane i podpisało umowę z Bankiem Żywności w Poznaniu.

Od września do dnia dzisiejszego Programem objętych jest 812 osób z 233 rodzin naszej gminy wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i spełniających wymogi określone w przepisach prawnych.

Żywność wydawana jest w miesięcznych transzach, co wynika z wymogów realizacji programu. Tak więc co miesiąc rodziny otrzymują żywność w ilościach wynikających z liczby osób w rodzinie.

O tym, że jest to duże wyzwanie logistyczne niech świadczy wielkość żywności do tej pory wydanej, a jest to około 38 ton produktów spożywczych pochodzących od polskich producentów. Dla przykładu na rodzinę 10 osobową od września do końca lutego będzie to około pół tony produktów żywnościowych, dla rodziny 5 osobowej około 240 kg, a minimum na jedną osobę to 47,27 kilogramów. Wydawanie żywności to jedynie część zadań, które trzeba wykonać począwszy od zamówienia, transportu i rozładowania towaru, odpowiedniego zabezpieczenia poprzez szczegółową dokumentację i sprawozdawczość, zabezpieczoną do kontroli na 10 lat.

Dzięki zaangażowaniu i działalności Stowarzyszenia „Alia” i uczestnictwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, rodziny najbardziej potrzebujące w naszej gminie skorzystały dodatkowo z dużego wsparcia i polepszenia sytuacji materialnej członków swych rodzin. Wymiernie to dotychczas w kwocie około 131 271,22 zł. Program może być przedłużony do końca kwietnia ale zależeć to będzie od zaangażowania samych zainteresowanych i pomocy w realizacji i uczestnictwie w tym programie.

Samo Towarzystwo „Alia” nie poradziłoby sobie ze sprawną realizacją tego zadania, gdyby nie pomoc innych. Wielkiego wsparcia udzielają władze gminy, u których program spotkał się z aprobatą i życzliwością. Także prywatni przedsiębiorcy wspomagają organizatorów przy rozładunku towaru poprzez nieodpłatne wypożyczenie sprzętu wraz z jego obsługą. Specjalne podziękowania dla firmy „Krecik” pana Krzysztofa Stoińskiego oraz „Odnowa materiały budowlane” pana Radosława Modlibowskiego.

Z wielką życzliwością spotkaliśmy się także ze strony dyrekcji skockiego gimnazjum, a szczególnie jego dyrektora pana Wiesława Sierzchuły, który nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia na składowanie i wydawanie żywności. Dziękujemy też dyrektorowi Szkoły Podstawowej panu Wiesławowi Berendtowi za cierpliwość i wyrozumiałość wynikającą z zakłóceń komunikacyjnych przy dystrybucji żywności.

Mogliśmy liczyć na pomoc ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, którego kierownik Pan Robert Rogaliński po pracy osobiście pomagał przy rozładunku i wydawaniu żywności.

Wśród członków Towarzystwa Alia dużym zaangażowaniem wykazała się pani Barbara Drewicz (dobry duch i szyja całego przedsięwzięcia), która zaangażowała syna Witolda a także Olę, Szymona i Martę wolontariuszy aż z Poznania oraz Panie Eugenia Cieślowska, Hanna Walkowska i Joanna Walkowska. Część z nich zachęciła do pomocy także członków swoich rodzin. Zawsze gotowa do pomocy jest Pani Ewa Szczepaniak ze Skoków oraz Irena Kasica, które kilkakrotnie uczestniczyły w wydawaniu żywności i pomocy przy dokumentowaniu programu.

Nie od rzeczy będzie informacja, że żadna z osób zajmujących się realizacją programu nie pobiera żadnego wynagrodzenia ani innej formy gratyfikacji. Osoby te bardzo często bezpośrednio po pracy zawodowej angażują się w wydawanie produktów żywnościowych dla osób potrzebujących, pomagają w rozładunku i ewidencji związanej z realizacją programu.

Nadmienić też chyba warto że samo Stowarzyszenie „Alia” ani nie musi ani nie jest za realizację programu w żaden sposób wynagradzane. Uczestniczy w programie „Pomoc żywnościowa” z potrzeby pomocy innym bardziej potrzebującym. Serdecznie im za to dziękujemy, tym bardziej, że coraz rzadziej w dzisiejszej rzeczywistości można spotkać ludzi, którzy bezinteresownie chcą pomagać innym, nie licząc ani na wdzięczność ani na zapłatę.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca ma sens, że choć w niewielkim stopniu niesiemy pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Nasza gmina jest jedną z dwóch w powiecie a jedyną w tak dużym zakresie, gdzie program ten jest realizowany. Nie znaczy to wcale, że w innych gminach nie ma ludzi potrzebujących. Znaczy to jedynie tyle, że są tu w naszej gminie osoby, którym nieobca jest empatia i wrażliwość, a władze samorządowe życzliwie wspierają ich działanie. Jeśli udało się nam pomóc choćby tylko kilku osobom, które poczuły, że ich los oraz sytuacja ich dzieci uległa poprawie, to warto było podjąć ten trud.