1) Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

2) Jaka jest dopuszczalna pojemność pojemnika na odpady komunalne zmieszane?

Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, w zależności od potrzeb, należy stosować szczelne i zamykane pojemniki koloru szarego o wybranej pojemności: 60l, 120l, 240l, 1100l lub 7000l, przystosowane do mechanicznego wyładunku.

Do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości należy stosować worki w odpowiednich kolorach o pojemności 60l oraz 120l, które zostaną dostarczone na nieruchomość przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

3) Co w przypadku gdy na nieruchomości zameldowanych jest więcej osób niż na prawdę zamieszkuje?

W deklaracji należy uwzględnić faktycznie przebywające osoby na nieruchomości, a nie liczbę zameldowanych osób.

4) Czy worki na szkło, papier i tworzywa sztuczne będą darmowe , jeśli nie to w jakiej cenie?

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów są wliczone w stałą opłatę jaką ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnym. Będzie je dostarczała firma przy każdorazowym odbiorze danego rodzaju odpadu.

5) Czy worki ze szkłem trzeba będzie oddawać co miesiąc? Czy jeśli w ciągu miesiąca nazbieram tylko pół worka, to mogę szkło oddawać tylko raz na dwa miesiące? Czy można segregować tylko szkło i tworzywa sztuczne, gdyż papier spalamy w piecu?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki selektywnie zebrane odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier i makulatura – należy usuwać z nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, niezależnie od wytwarzanej ilości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z  2006 r. Nr 75, poz. 527 ze zm.) opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) mogą być wykorzystywane jako paliwo, w związku z tym mogą być spalane w piecu.

6) Skąd będą odbierane worki ze szkłem i tworzywami sztucznymi? Z posesji czy trzeba je będzie gdzieś wynosić? Skąd będą odbierane pojemniki ze śmieciami? W chwili obecnej mam umowę z firmą, która odbiera pojemnik sprzed posesji i odwozi go na miejsce, choć nie mieszkam bezpośrednio przy ulicy.

W dniu odbioru pojemniki na odpady komunalne należy postawić w miejscu umożliwiającym odbiór przez pracowników przedsiębiorcy oraz dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

7) Mam działkę rekreacyjną na terenie Gminy Skoki, powstające na niej odpady zabieram do miejsca zamieszkania, bo tam za nie płacę. Czy muszę składać deklarację?

Gmina Skoki objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

8) Co z odpadami, których nie da się posegregować? np. popiół z pieca, pampersy? To wszystko będzie można wyrzucać do szarego pojemnika na śmieci?

Odpady, które nie wymagają selektywnego zbierania należy gromadzić w szarym pojemniku na odpady komunalne zmieszane.

9) Czy przywiezienie odpadów np. opon, lodówki lub szafy do punktu selektywnego zbierania odpadów będzie płatne?

W Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) selektywnie zebrane odpady przez właścicieli nieruchomości będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Odpady należy dostarczyć do punktu we własnym zakresie.

10) Czy firma ma obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji?

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w wyniku której powstają odpady komunalne składają deklarację jak dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne, składają dwie odrębne deklaracje, tj. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku gdy na lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (sklep) jest wynajmowany wówczas Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy może złożyć: najemca lokalu lub jego właściciel lokalu.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą (np. sklep w budynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach dwie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

11) Jaki będzie tok postępowania w przypadku jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

12) Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie będzie płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi. Burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13) Gdzie mogę oddać stary telewizor lub pralkę?

Odpady z gospodarstwa domowego, tj. AGD/RTV oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (POSZK). Będzie on zlokalizowany na terenie gminy. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK będzie opublikowana na stronie internetowej po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady z terenu Gminy Skoki.

14) Jaka będzie częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych?

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych określa Uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki i zagospodarowania tych odpadów. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości w terminie podanym przez przedsiębiorcę, z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc.

15) Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

16) W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

17) Na jakie cele może zostać przeznaczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrana od mieszkańców? 

Zgodnie z art. 6r. ust 2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty;

  1. a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.

18) Jaka firma będzie odbierać odpady z terenu gminy? 

Przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony 10 maja 2013 roku. Termin rozstrzygnięcia przetargu przewidziano na
22 maja 2013 roku.

19) Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających za granicą? 

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazywać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższym, podczas roku akademickiego (szkolnego) nie ma konieczności uwzględniania takich osób w deklaracji. Jednakże na okres wakacji, kiedy osoby te wracają do domów rodzinnych, należy złożyć korektę deklaracji (w ciągu 14 dni od zmiany danych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty). Podobnie należy postąpić w przypadku osób powracających z zagranicy. 

20) Czy trzeba myć butelki i zrywać z nich etykiety?

Butelki jak i inne odpady zbierane selektywnie i gromadzone w pojemnikach powinny być czyste bez konieczności zrywania etykiet.

21) Robię zaprawy, mam kompostownik, nie piję napojów w plastikowych butelkach, mam piec kotłowy, w którym palę papier – w moim rozumieniu nie produkuję odpadów. Czy muszę składać deklarację za gospodarowanie odpadów, których nie mam?

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych to cała gama różnych odpadów. To nie tylko odpady kuchenne ale też np. odpady  po kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, niebezpieczne w tym przeterminowane leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszystkich tych odpadów ujęto w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku gdy część odpadów komunalnych zostaje zagospodarowana we własnym zakresie jest to indywidualna kwestia właściciela nieruchomości. Wysokość stawki nie zmienia się mimo, że część odpadów nie jest przekazywana do systemu. W związku z powyższym właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację.

22) Na jaki czas składa się deklarację?

Deklarację składa się na czas nieokreślony. Złożona deklaracja obowiązuje do czasu złożenia deklaracji korygującej, zmieniającej lub ustania obowiązku uiszczania opłaty.

Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku błędnych obliczeń lub oczywistych pomyłek pisarskich.

Zmianę danych w deklaracji należy złożyć m.in. w przypadku zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym, zmiany częstotliwości wnoszenia opłaty.

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty należy złożyć np. w przypadku zbycia nieruchomości, śmierci jedynego właściciela nieruchomości.

23) Czy po złożeniu deklaracji podpisywana jest umowa pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości?

Właściciel nieruchomości nie podpisuje z gminą umowy ponieważ złożona deklaracja ma moc aktu wykonawczego.

24) Czy jeśli zmienię pojemnik na większy, to czy stawka opłaty wzrośnie?

Stawka opłaty jest stała i nie zależy od ilości przekazanych odpadów komunalnych. Opłata obejmuje każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

25) Dlaczego należy zgłaszać kompostownik? Czy będą kontrole z tytułu ich posiadania?

Nie będzie żadnych kontroli z tytułu sprawdzenia sposobu wykonania kompostownika.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska gminy mają wykazać się określonym poziomem odzysku bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji). Jeśli tego nie zrobią zapłacą z tego tytułu karę. Dzięki informacji o ilości posiadanych kompostowników w gminie Skoki, wzrośnie poziom odzysku ww. odpadów nie przekazywanych do składowania na składowisku odpadów komunalnych.

26) Prowadzę działalność gospodarczą – w mojej firmie powstają odpady inne niż komunalne. Co powinienem zrobić? Czy gmina odbierze moje odpady?

W przypadku nieruchomości, na których powstają odpady inne niż komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę na ich odbiór zgodnie z przepisami odrębnymi.