Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki

Odpady zostają przekazane na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

  • W STYCZNIU 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 265,48 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów (Mg)% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01189,6871,45
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,603,62
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0226,349,92
Opakowania ze szkła15 01 0726,229,87
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0113,645,14

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w styczniu wynosił 247 356,92 zł

Tabele przedstawiają zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w styczniu (Mg)