WAŻNE ZMIANY W SKŁADANIU DEKLARACJI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z  art. 6m ust 4. w/w ustawy „Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…
z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, co spowodowało zmianę ilości osób w gospodarstwie z 4 na 3, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

TERMINY DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI I ZMIAN DEKLARACJI:

  • SKŁADANIE DEKLARACJI:  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
  • ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość – zgon/ narodziny/ przeprowadzka itp.) należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.