W związku ze zmianami w zakresie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska obowiązujących na rok 2012, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, od 2012 r. do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, ze zm.), wprowadzono nową normę dotyczącą utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Celem normy dotyczącej utrzymania stref buforowych jest przede wszystkim ochrona jakości wód. Na jakość zasobów wodnych wpływają zanieczyszczenia z różnych źródeł, w tym także zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych, w szczególności azotany.

W ramach przedmiotowej normy obowiązują przepisy odnoszące się do zakazu stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na gruntach rolnych w odległościach od brzegu cieków i zbiorników wodnych określonych już w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

W zakresie normy dotyczącej utrzymania stref buforowych, obowiązują przepisy odnoszące się do:

1.zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości co najmniej 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości co najmniej 5 m od brzegów:

  • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
  • cieków wodnych;
  • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej    krawędzi brzegu rowu;
  • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

2. zakazu stosowania nawozów w odległości 20 metrów od zbiorników mających szczególne znaczenie dla bilansu wodnego dla potrzeb kraju, m.in.:

  • jeziora i zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 50 ha;
  • strefy ochronne ujęć wody;
  • obszary morskiego pasa nadbrzeżnego.

Nowa norma stanowi element zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), co oznacza, że w przypadku jej nieprzestrzegania konsekwencją będzie odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na zalesianie gruntów rolnych.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie rolników o obowiązującej normie dotyczącej zachowania stref buforowych oraz zamieszczenie powyższej informacji w miejscach dostępnych dla rolników w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.