Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Kołodziej, informuje o możliwości składania w Bankach współpracujących z Agencją wniosków o kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu (Symbol CSK) od dnia 1 października 2010 r.

Warunki udzielania kredytów z linii CSK określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.). Agencja po raz pierwszy będzie stosowała formę pomocy polegającą na częściowej spłacie za kredytobiorcę kapitału kredytu bankowego. Kredyt uruchomiony zostanie jako program pilotażowy i dostępny będzie równolegle do znanych od lat preferencyjnych linii kredytowych, w przypadku których Agencja spłaca za kredytobiorcę część należnego bankowi oprocentowania.

Kwota wypłaconej pomocy w formie częściowej spłaty kapitału kredytu może wynosić maksymalnie 33 000 zł. Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach:
• I rata (75% pomocy) – po zrealizowaniu inwestycji,
• II rata (25% pomocy) – na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu.
Jednocześnie wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 22% kredytu.

kredytobiorcy
Kredyt z linii CSK adresowany jest do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.

przeznaczenie kredytu
Kredyt będzie można przeznaczyć na sfinansowanie szeregu różnych inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m. in. na zakup użytków rolnych, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub do nawodnień ciśnieniowych).

warunki udzielania kredytu
Kwota kredytu nie może przekraczać 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym i jednocześnie nie może wynosić więcej niż 4 mln zł. Kredyt może zostać udzielony na okres od 5 do 10 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, a także wysokość oprocentowania kredytu określi Bank w umowie kredytu.

procedura ubiegania się o kredyt
Aby zaciągnąć kredyt należy przygotować plan inwestycji i złożyć go wraz z wnioskiem o kredyt i kompletem innych dokumentów w Banku współpracującym z Agencją (wzór wniosku określa Bank). O kredyt z linii CSK można ubiegać się w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie finalizowane są prace związane z podpisaniem umów o współpracy z kolejnymi bankami, celem umożliwienia zaciągania kredytów z linii CSK również w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i w zrzeszonych w nim Bankach Spółdzielczych, Banku Zachodnim WBK S.A., Banku BPH S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.