Od 2 września obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny. Najważniejsze założenia zostały ujęte w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020:

KWARANTANNA

  • Okres kwarantanny został skrócony:  zakończenie następuje po 10 dniach od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym istniało narażenie lub styczność ze stwierdzonym ogniskiem wirusa.

IZOLACJA

Osoby skierowane do izolacji nie później niż w 7 dobie izolacji w domu otrzymają na swój numer telefonu wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji.

Zakończenie izolacji:

  • Po 10 dniach w przypadku pacjentów bezobjawowych, u których wynik testu był dodatni
  • W przypadku osób, u których wystąpią objawy choroby, lekarz będzie mógł zakończyć izolację po 3 dniach od ustąpienia objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od stwierdzenia testem obecności koronawirusa.
  • U osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony do 20 dni, adekwatnie do stanu zdrowia.
  • W szczególnych przypadkach po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych
  • w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. Podczas takiej wizyty ocenia się m.in. stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia lub zajdzie potrzeba podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium, wówczas odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie