Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Włókiennicznej i Lnianej

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu
oznaczenie działkipowierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
15/33 księga wieczysta PO1B/00045997/20,075955 350 zł5 000 zł do 24 czerwca 2021 r.28 czerwca 2021 (poniedziałek) godzina 10:00
15/35 księga wieczysta PO1B/00043475/30,075955 350 zł5 000 zł do 24 czerwca 2020 r.28 czerwca 2021 (poniedziałek) godzina 10:30
  1. Opis nieruchomości

Działka numer 15/33 położona na terenie płaskim, przy ul. Włókienniczej w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo), ma kształt czworoboku o wymiarach ok. 20m/35m/41m/21m. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Na działce rośnie pojedynczy orzech. Istnieje możliwość podłączenia  do sieci energetycznej i wodociągowej.

Działka numer 15/35 położona na terenie płaskim, przy ul. Lnianej w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo), ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 26m/30m. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia  do sieci energetycznej i wodociągowej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W ewidencji gruntów stanowią grunty zurbanizowane niezabudowane. Dla działek został przeprowadzony operat geotechniczny z którego wynika, że na powierzchni terenu znajduje się warstwa gleby i nasypu niebudowlanego, nieprzydatnego do posadowienia budynku, zaleca się ją usunąć.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie jest określony. 

  1. Czas i miejsce przetargu:
    Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala auli, II piętro, Segment B, 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00  i 10:30.
  2. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000  na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.

2. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.

3. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

4. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

5. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  1. Uwagi:

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

3. Koszty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca.