Szanowni Państwo,

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Skoki pracuje. Wszystkie zadania są realizowane. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo pewnym ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa klienta.

W związku z trwającą epidemią od 18 listopada 2020r funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach, w zakresie bezpośredniej obsługi, zostanie ograniczone.

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem USC możliwy będzie po dokonaniu rezerwacji telefonicznej pod nr. telefonu 61 8925 800.

Rezerwacja  powoduje skrócenie wizyty w Urzędzie do niezbędnego minimum. Rozmowa telefoniczna z kierownikiem USC przed wizytą pozwoli na wygenerowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do załatwienia danej sprawy.

W CZASIE EPIDEMII PROSIMY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O ZAŁATWIANIE SPRAW USC BEZ WIZYTY W URZĘDZIE

UZYSKANIE ODPISU Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

1.SKĄD POBRAĆ DRUK WNIOSKU?

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można:

2. JAK WYSŁAĆ WNIOSEK?

Dla osób posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny:

 • Bezpośrednio z Platformy Komunikacyjnej Urzędu, po wypełnieniu wniosku należy kliknąć przycisk wyślij.
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  https://eurzad.gmina-skoki.pl/

Dla osób korzystających z form tradycyjnych:

 • drogą korespondencyjną, przesyłając wniosek na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wincentego Ciastowicza 11,62-085 Skoki,
 • poprzez złożenie kompletu dokumentów do biura podawczego  w budynku Urzędu  ul. Wincentego Ciastowicza 11 (wejście od strony parkingu wewnętrznego).

3. JAK UIŚCIĆ OPŁATĘ:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego podlega opłacie:

Ważne: Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej. Informację dot. zwolnień można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 8925 800

Wysokość opłat:

 • odpis skrócony – 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
 • odpis zupełny – 33 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Rachunek do wpłat:

 • Opłatę skarbową należy wpłacić na konto nr 43 6065 0006 0040 0400 0185 0001 (rachunek Gminy Skoki).
 • Nie ma aktualnie możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej w kasie.

Tytuł przelewu: należy podać rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy.

Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku składanego do urzędu, lub na wniosku należy napisać, że dokonano opłaty w dniu….(wskazując dzień wpłaty i kwotę).

4. JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA WYDANIE DOKUMENTU?

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt jest przechowywany w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt nie jest przechowywany w formie papierowej.

Obecnie w czasie epidemii koronawirusa nie ma możliwości osobistego odbioru odpisu aktu stanu cywilnego. Dokumenty w wersji papierowej przesyłane są drogą korespondencyjną na wskazany we wniosku adres.

Sprostowanie / uzupełnienie / wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Do odwołania zawieszono bezpośrednią obsługę klienta w tych sprawach. Sprawę można załatwić:

 • drogą korespondencyjną, przesyłając komplet dokumentów na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
 • poprzez złożenie kompletu dokumentów do biura podawczego, znajdującego się w budynku Urzędu przy ul. Wincentego Ciastowicza 11 (wejście od strony parkingu wewnętrznego).

W przypadku wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC pod nr. tel. 61 8925 800

Zaświadczenie Do ślubu konkordatowego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Do załatwienia sprawy niezbędne jest dokonanie rezerwacji wizyty bezpośredniej. Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny

Zaplanowane wcześniej śluby odbywają się bez udziału gości. Aktualnie rezerwacja terminu ślubu możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę. Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę. Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc do pod numer telefonu: 61 8925-800.

Uznanie ojcostwa dziecka dla którego nie sporządzono/sporządzono akt urodzenia, uznanie dziecka poczętego.

Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę. Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Zgłoszenie zgonu

Aby zgłosić zgon niezbędne jest okazanie karty zgonu. W miarę możliwości zachęcamy do umówienia wizyty w Urzędzie. Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Umówienie wizyty skróci czas oczekiwania w kolejce.

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę.Rezerwacji można dokonać: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska nie jest sprawą wymagającą natychmiastowego działania. W wyjątkowych sytuacjach przed wizytą niezbędne jest dokonanie rezerwacji: dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8925-800.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Bezpośrednia obsługa klienta w sprawach o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym została zawieszona do odwołania.

Obecnie wniosek można złożyć wyłącznie drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki lub bezpośrednio w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie ul. Wincentego Ciastowicza 11 (wejście od strony parkingu wewnętrznego)

 • Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy,
 • Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika,
 • Wniosek można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.