Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. część powiatu wągrowieckiego, w tym Gmina Skoki zostało objęte strefą ochroną (strefa żółta), w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu obornickiego. W związku z tym, poniżej zamieszczamy zasady obowiązujące w strefie ochronnej:

ZASADY BIOASEKURACJI i PRZEMIESZCZANIA W STREFIE ŻÓŁTEJ
(OBSZAR OCHRONNY)

nakazuje się w obszarze ochronnym:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

– w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi;

– w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

– wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

–  wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

– a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

11) a) nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcje, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczania; ← dotyczy również wywozu świń na skup i do rzeźni własnym transportem;

  1. b) dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w punkcie a), jest przechowywany przez podmiot przez 3 lata od dnia zdarzenia;
  2. c) dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o trzymanych ze świń albo jego kopia przewożone są w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

4) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie dzikich zwierząt;

5) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Obowiązek zgłoszeń zdarzeń (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój gospodarczy, urodzenie od momentu oznakowania zwierzęcia) do ARiMR w terminie 2 dni od zdarzenia!

Na obszarze ochronnym Powiatowy Lekarz Weterynarii raz w roku przeprowadza kontrole spełniania powyższych zasad w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Zasady przemieszczania świń  z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym (obszar wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE ) – obszar żółty.

W granicach obszaru ochronnego:

– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane  przez urzędowego lekarza weterynarii;

-zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii,  na podstawie ww. wyników badania.

Poza obszar ochronny(do obszaru objętego ograniczeniami, zagrożenia oraz na pozostałe terytorium RP):

– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

 -zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii,  na podstawie ww. wyników badania.

Posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia ASF ( zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.).

UBÓJ ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W STREFIE ŻÓŁTE(OBSZAR OCHRONNY)

Proponujemy ubój usługowy świń w rzeźni, gdzie zwierzęta zostaną zbadane przedubojowo, poubojowo i na włośnie.

Zdarzenie takie należy zgłosić do ARiMR.

Powyższe postępowanie znacznie uprości czasochłonne i kosztowne procedury przedstawione poniżej gdyż ubój na użytek własny może być przeprowadzony wyłącznie pod warunkiem, że:

1) o zamiarze dokonania uboju świń na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju poinformowany będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii (brak zgłoszenia skutkuje karą pieniężną w wysokości od 100 do 2000 PLN)

2) świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,

3) świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przeprowadzonemu w sposób określony w art. 5 rozporządzenie nr. 2019/624,

4) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

Badanie przedubojowe oraz poubojowe przeprowadza URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII.

5) próbkę na włośnie OBOWIĄZKOWO pobiera urzędowy lekarz weterynarii !

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami znajduje się pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce