OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Świerkowej

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie działkipowierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
1040/2
Skoki
PO1B/00046949/8
0,3067 ha98 144 zł6 000 
do 14 września 2020
(poniedziałek)
18 września 2020
(piątek)
godz. 10:00
1041/2
Skoki
PO1B/00046949/8
0,3060 ha97 920 zł6 000 
do 14 września 2020
(poniedziałek)
18 września 2020
(piątek)
godz. 11:00

II. Opis nieruchomości

Działki położone są w Skokach w rejonie ulicy Świerkowej, mają kształt prostokąta, znajdują się na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową (nie urządzoną w terenie), istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Występuje okresowa uciążliwość spowodowana sąsiedztwem zabudowy produkcyjnej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek: „obszary zabudowy mieszkaniowej, z usługami towarzyszącymi”.

Przedmiotowe działki nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy.

Teren oznaczony ewidencyjnie jako RVI.

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B,  18 września 2020 roku (piątek) w godzinach 10:00 – 11:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, dla każdej działki, najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek).
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej i Zielonej

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie
działki
powierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
64/82
Sława Wielkopolska
(obręb Szczodrochowo)
PO1B/00059196/8
0,2415 ha101 430 zł6 000 
do 9 września 2020
(środa)
15 września 2020
(wtorek)
godz. 9:00
64/98
Sława Wielkopolska (obręb Szczodrochowo)
PO1B/00048378/8
0,1823 ha76 566 zł6 000 
do 9 września 2020
(środa)
15 września 2020
(wtorek)
godz. 10:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej (64/82) i Zielonej (64/98), mają kształt wieloboku, położone są na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości oznaczonej nr 64/82 odbywa się utwardzoną drogą gruntową, natomiast do nr 64/98 drogą asfaltową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Działka oznaczona nr 64/82 znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, terenów leśnych oraz ogródków działkowych. Nieruchomość oznaczona nr 64/98 znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, stacji benzynowej oraz rowu melioracyjnego.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego  gminy Skoki w Sławie Wlkp. przyjętego Uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2009 roku. 

Warunki zabudowy:
᠆ dopuszczona zabudowa obiektów usług różnych,
᠆ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, dowolna geometria dachu,
᠆ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce: 40%,
᠆ minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30%,
᠆ maksymalna wysokość zabudowy: 12m,
᠆ maksymalna ilość kondygnacji: 3,
᠆ dowolna geometria dachu,
᠆ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m.

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B,  15 września 2020 roku (wtorek) w godzinach 9:00 – 10:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, dla każdej działki, najpóźniej do dnia 9 września 2020 r. (środa).
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Tulipanowej i Irysowej

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie
działki
powierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin
wpłaty
termin przetargu
70/25
Skoki
PO1B/00048486/8
0,1350 ha87 750 zł5 000 
do 14 września 2020
(poniedziałek)
18 września 2020
(piątek)
godz. 12:00
70/26
Skoki
PO1B/00048486/8
0,1338 ha86 970 zł5 000 
do 14 września 2020
(poniedziałek)
18 września 2020
(piątek)
godz. 13:00

 


II. Opis nieruchomości

Nieruchomości położone w Skokach przy ulicy Tulipanowej (70/25) i Irysowej (70/26), o kształcie prostokąta, teren płaski z niewielkim skłonem w kierunku północnym. Dojazd drogą gruntową, możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych w budowie oraz terenów leśnych.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr XXIX/205/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2009 roku. 

Warunki zabudowy:

᠆ wysokość zabudowy – II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
᠆ poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m nad pow. terenu,
᠆ dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25° do 45°,
᠆ pokrycie dachu z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
᠆ garaż wbudowany w bryłę budynku względnie dobudowany do budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 40 m2,
᠆ garaż wolnostojący do 60 m2 pow. zabudowy.

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B,  18 września 2020 roku (piątek) w godzinach 12:00 – 13:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, dla każdej działki, najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek).
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Wiśniowej

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie
działki
powierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
858/11
Skoki
PO1B/00057904/1
0,3414 ha125 980 zł7 000 
do 16 września 2020
(środa)
21 września 2020
(poniedziałek)
godz. 10:00
858/22
Skoki
PO1B/00057904/1
0,1627 ha100 100 zł7 000 
do 16 września 2020
(środa)
21 września 2020
(poniedziałek)
godz. 11:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są w Skokach przy ulicy Malinowej (858/11) i Wiśniowej (858/22), mają kształt wieloboku, położone są na terenie zawyżonym względem drogi dojazdowej. Dojazd do nieruchomości odbywa drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Nieruchomości znajdują się pośród nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych. Przez teren działki nr 858/11 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN oparta na słupie.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka oznaczona nr 858/11 przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo pod tereny zieleni urządzonej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku 

Warunki zabudowy:
᠆ lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
᠆ forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
᠆ lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem obiektów o funkcji usługowej: handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury oraz nieuciążliwego rzemiosła,
᠆ możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
᠆ maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
᠆ maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
᠆  kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
᠆ pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
᠆ ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
᠆ zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
᠆ zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu,
᠆ na terenie oznaczonym jako 1 ZP: zachowanie zieleni leśnej i uzupełnienie drzewostanu, zakaz lokalizacji miejsc postojowych.

Działka oznaczona nr 858/22 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku 

Warunki zabudowy:
᠆ lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
᠆ forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
᠆ lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem obiektów o funkcji usługowej: handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury oraz nieuciążliwego rzemiosła,
᠆ możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
᠆ maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
᠆ maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
᠆  kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
᠆ pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
᠆ ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
᠆ zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
᠆ zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu.

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B,  21 września 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 11:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, dla każdej działki, najpóźniej do dnia 16 września 2020 r. (środa).
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.