Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  działka 1331/1 – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
  działki 1331/2 – B – tereny mieszkaniowe
  księga wieczysta numer PO1B/00048863/5 Sąd Rejonowy w Wągrowcu
 1. Powierzchnia nieruchomości: 0,4320 ha
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej lokali 130  m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 56,64 m2. Budynek mieszkalny został wybudowany w technologii tradycyjnej bez poddasza, z podpiwniczeniem. Fundamenty kamienne, ściany murowane z cegły ceramicznej, strop drewniany, dach jednospadowy konstrukcji drewnianej pokryty papą, posadzki betonowe pokryte płytami oraz podłogi drewniane, Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne częściowo malowane, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa starego typu, ogrzewanie piecami kaflowymi, brak węzłów sanitarnych, brak spustów i rynien. Budynek wyłączony z użytkowania z powodu braku spełnienia wymagań przeciwpożarowych, jakim powinny odpowiadać budynki wielorodzinne. Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej bez poddasza i bez podpiwniczenia, ściany murowane, brak stolarki okiennej i drzwiowej, brak ogrzewania, brak instalacji, brak rynien i spustów, brak tynków. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury wodociągowej, energetycznej i gazowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych przez administratora sieci AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Skoki, uchwalonego Uchwałą numer XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako: Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej oraz zalesień/układ komunikacyjny – droga powiatowa.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie został określony
 5. Cena nieruchomości: 531 360 zł brutto
 6. Czas i miejsce przetargu: Przetarg rozpocznie się 25 września 2020 r. (piątek) o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ulica Ciastowicza 11, sala konferencyjna II piętro, segment B. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Warunki przetargu: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniądza w wysokości 50 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki numer 589065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oddział Skoki do dnia 21 września 2020 r. (poniedziałek). Za datę wpływu wadium uznaje się dzień zaksięgowania środków finansowych na wskazanym wyżej rachunku bankowym. Tytuł przelewu powinien jednoznacznie wskazywać osobę przystępującą do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej  swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż w ciągu 3 dni.