OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/6, położonej w Rościnnie, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działkipowierzchniacena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
2/6
Rościnno
PO1B/00056799/4
0,0707 ha36 000 zł2 000 zł
do 17 sierpnia 2020r.
(poniedziałek)
21 sierpnia 2020r.
(piątek)
godz. 9:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Rościnno, o kształcie wieloboku, na terenie płaskim, o niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przyległymi terenami rolnymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową wewnętrzną. Działka jest nieuzbrojona, z możliwością podłączenia wody i prądu, brak sieci kanalizacyjnej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Podstawowe warunki zabudowy to:
᠆ budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy,
᠆ zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze,
᠆ szerokość elewacji – maksymalnie 15 m,
᠆ wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m,
᠆ kierunek kalenicy dachu do frontu działki – równoległy,
᠆ wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 4 m,
᠆ geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30⁰- – 45

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).
  2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.   Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.