OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SKOKI

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Umiejętność pisania pism w sposób logiczny, uporządkowany i kompletny, umiejętność czytania map, biegła obsługa komputera.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym lub udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania główne):

 • Prowadzenie postępowań na zbywanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym organizacja przetargów i uczestniczenie w procesie przygotowania i podpisywania aktów notarialnych.
 • Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Przeprowadzanie procesu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Współpraca z Referatem Gospodarki Budżetowej w zakresie bieżących przypisów i odpisów należności oraz sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
  • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony na 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 7 sierpnia 2020 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
 4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
 5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa nr tel. 061 8925 814.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos