OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SKOKI

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: inspektor ds. oświaty

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

O wyżej wymienione stanowisko pracy może ubiegać się osoba posiadająca:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimalny udokumentowany staż pracy – 3 lata;
 • Znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od kandydata wymagana jest również:

 • Biegła obsługa komputera,
 • Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, analitycznego myślenia oraz precyzyjnego przekazywania informacji.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach administracja, prawo lub ekonomia,
 • Doświadczenie zawodowe – udokumentowany 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań organu prowadzącego placówki oświatowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Realizacja zadań związanych z otrzymaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 • Obsługa systemu informacji oświatowej, w tym współpraca ze szkołami i przedszkolami, prowadzonymi na terenie Gminy Soki, w zakresie bieżącej aktualizacji danych w systemie informacji oświatowej;
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • Realizacja zadań związanych z kontrolą obowiązku nauki, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • Realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie oświaty,
 • Obsługa rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie;
 • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony do  6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)  lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę  o pracę  na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu. Praca związana jest z obsługą jednostek oświatowych.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 1 czerwca 2020 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty”).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 618925 800.