OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościpowierzchnia nieruchomości [ha]cena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
858/101
Skoki
PO1B/00057904/1
0,123868 090 zł5 000 zł
do 08 listopada 2019
(piątek)
14 listopada 2019
(czwartek)
godz. 09:30
858/103
Skoki
PO1B/00057904/1
0,173395 310 zł5 000 zł
do 08 listopada 2019
(piątek)
14 listopada 2019
(czwartek)
godz. 10:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie wieloboku (858/101) i trapezu prostokątnego (858/103), położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie podmokłym.

III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku.

Warunki zabudowy:
– lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy,
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych,
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m,
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o – 45o,
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,- zakaz stosowania materiałów wykończeniowych – plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 14 listopada 2019 roku (czwartek) w godzinach 09:30 – 10:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 08 listopada 2019 r. (piątek).
  2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
  3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.